w sprawie propozycji zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa dot. przekazywania gruntów z zasobów agencji nieruchomości rolnych na rzecz samorządu województwa

Konwent Marszałków zwraca się z apelem o wsparcie inicjatywy zmiany niektórych zapisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, proponując rozważenie propozycji zmian w ww. ustawie i ustawach powiązanych.

 

Rozwój regionalny (obowiązek o jego dbanie nałożyła na samorząd województwa ust. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim), zależy m. in. od skutecznych zabiegów samorządów regionalnych i lokalnych o pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych. Uważamy, że często w tych zabiegach na przeszkodzie staje brak wpływu samorządów województw na sposób zarządzania terenami inwestycyjnymi pozostającymi w zasobach różnych centralnych agencji, w szczególności w Agencji Nieruchomości Rolnych. W związku z tym, pozwalamy sobie zaproponować poparcie inicjatywy, która zmierza do umożliwienia przekazywania - po akceptacji właściwych Ministrów - terenów oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako inwestycyjne, a będących w zasobach ANR, do zasobu nieruchomości samorządu województwa. Byłyby one przez te samorządy wykorzystane do realizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych, poprzez lokowanie na nich strategicznych dla regionu i kraju inwestycji krajowych i zagranicznych (i tylko w tym celu).
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że inicjatywa ta nie burzy już istniejącego porządku prawnego w tej kwestii, a jest jedynie rozwinięciem zapisów zawartych w art. 24 ustęp 7a, które podobną procedurę dopuszczają w wypadku przekazywania gruntów z zasobu ANR do Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Nasza propozycja sprowadza się do umieszczenia w tekście cytowanej ustawy zapisu art. 24 ustęp 7c o treści:
„Prezes Agencji, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność samorządowi województwa nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne, potrzebne do realizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych programów operacyjnych "

Zapis taki:

  • Spełnia warunek z art. 48 ustawy o samorządzie województwa, który mówi, że nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i w innych ustawach
  • Daje Radzie Ministrów (poprzez Ministra Gospodarki i Ministra Właściwego Do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi) możliwość oceny zasadności przekazania i kontroli gospodarowania gruntami Agencji,
  • Wiąże bezpośrednio cele strategii rozwoju województwa z nieruchomościami inwestycyjnymi, bez warunku określonego w art. 24 ust. 5 zmienianej ustawy, gdzie przekazanie jest możliwe wyłącznie na inwestycje infrastrukturalne służące wykonywaniu zadań własnych;
  • nie koliduje z innymi przepisami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami, i nie wymaga zmian w innych ustawach,

Jesteśmy przekonani, że proponowana przez nas zmiana pozwoli pełniej skorzystać polskim regionom z obecnej wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski i pozyskać dla swoich społeczności nowych inwestorów tworzących kolejne miejsca pracy.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara