w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej, w tym współpracy z samorządami województw

Konwent Marszałków Województw RP wyraża swoje uznanie dla dokonań w ostatnich latach w zakresie postępu biologicznego roślin uprawnych. Wiąże się on ze wzrostem wydajności i jakości. Prace prowadzone przez Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) są istotnym elementem rozwoju rolnictwa i źródłem pozyskiwania nowych odmian.

 

Promocja systemu PDO oraz wkład jaki wnoszą Samorządy Województw w jego tworzenie, odbywa się poprzez szkolenia oraz organizację pokazów na polach doświadczalnych. Wydawane publikacje rekomendują najbardziej przydatne odmiany oraz zawierają informacje o podmiotach wspierających przepływ wiedzy do praktyki rolniczej.
Konwent Marszałków Województw RP poddaje do rozważenia Sejmikom i Zarządom Województw propozycję udziału polskich województw samorządowych w upowszechnianiu informacji o zarejestrowanych odmianach roślin uprawnych, jako istotnego elementu rozwoju rolnictwa w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego poprzez udział finansowy w planowanym budżecie na rok 2009 i latach następnych.

UZASADNIENIE


Mechanizmy rynkowe w rolnictwie, w tym przemiany organizacyjno własnościowe w sektorze hodowli roślin i nasiennictwa wymusiły potrzebę przekształceń merytoryczno-strukturalnych w polskim doświadczalnictwie rolniczym, zwłaszcza odmianowym. W tym kontekście Centralny Ośrodek rozpoczął w 1998 roku modyfikację badań urzędowych i tworzenie nowego systemu badań, zwanego Porejestrowym Doświadczalnictwem Odmianowym (PDO).
Program tworzenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), został zaakceptowany przez resort rolnictwa i włączony do Średniookresowej Strategii Rozwoju Rolnictwa w lipcu 1998 roku. W roku 2003 sprawy związane z PDO zostały usankcjonowane prawnie w ustawie o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 271, z późniejszymi zmianami).
Województwa samorządowe w rolnictwie i sektorze hodowli roślin i nasiennictwa widzą ważną drogę pobudzania rodzimych rynków rolnych. Budowanie stabilnego rynku, poprawa świadomości producentów rolnych oraz wsparcie promocji i marketingu są nieodłącznym elementem prawidłowego rozwoju rolnictwa.
Rolnik otrzymuje sprawdzoną informacje i może wybierać z pośród bardzo wielu odmian. Nie musi już podejmować ryzyka doświadczenia na własnym polu. Nie musi ponosić ryzyka swojej nietrafnej decyzji, która dla niego w każdym przypadku może oznaczać poważne problemy finansowe. Ma to tym większe znaczenie, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na polskim rynku nasiennym mogą pojawiać się odmiany ze wspólnotowego katalogu.
Konwent Marszałków Województw RP przyjmując niniejszą informację, wykazuje wolę współpracy przy omawianym zadaniu oraz ponoszenia części kosztów w tak potrzebnym rolnictwu przedsięwzięciu.

 

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara