w sprawie parków krajobrazowych

Samorząd województwa zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, przejmie z dniem 1 kwietnia 2009 roku całość kompetencji w zakresie parków krajobrazowych.

 

Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej:

  1. Wyraża przekonanie, że pracownicy Służ Parków Krajobrazowych parków lub zespołów tych parków, na terenie których wyznaczono obszary Natura 2000 lub projektuje się wyznaczyć obszary Natura 2000, którzy zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), która weszła w życie 15 listopada 2008 r., stają się pracownikami regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, powinni z dniem 1 kwietnia 2009 r. stać się pracownikami samorządu województwa.
  2. Wnioskuje o przekazanie samorządowi województwa w 2009 r. całości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Państwa na funkcjonowanie parków krajobrazowych.
  3. Wskazuje na konieczność przekazania samorządowi województwa całości mienia będącego w dyspozycji parków krajobrazowych przed 15 listopada 2008 r., niezbędnego do wykonywania zadań znajdujących się ich kompetencji.
  4. Nie dopuszcza możliwości nie przekazywania środków z budżetu państwa na utrzymanie parków krajobrazowych po 2009 r.

Powyższe zapewni prawidłowe funkcjonowanie parków krajobrazowych, a tym samym zabezpieczy cenne krajobrazy stanowiące dobro narodowe. Obecne zapisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko, powodują ogromne osłabienie służb parków krajobrazowych poprzez pozbawienie ich specjalistów ds. ochrony przyrody oraz mienia i środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.


Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara