w sprawie zapewnienia samorządom województw środków z budżetu państwa na realizację zadania: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej"

Do zadań samorządów województwa wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2008 Nr14, poz. 92), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji", należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Zadanie to jest realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Prezes Zarządu tego Funduszu przekazuje samorządom województw na realizację określonych zadań według algorytmu. Maksymalną wysokość dofinansowania ze środków Funduszów kosztów działania tych zakładów, określa art 68c ust 2 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z zapisem w roku 2008 dofinansowanie to mogło wynieść maksymalnie do 90% kosztów działania zakładów, a w roku 2009 i następnych maksymalnie do 85 %. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, wynikającym z powyższej ustawy, jako źródło finansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, oprócz Funduszu, są wskazane samorząd terytorialny i inne źródła, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 ustawy.

 

16 października 2008 r. podjęta została uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do sejmu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą nowelizacją działania zakładów aktywności zawodowej będą współfinansowane ze środków Funduszu (z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji)) oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, przy czym procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej. Przy tym, zgodnie z proponowanym nowym zapisem art. 68 c ust. 2 pkt.1 ustawy o rehabilitacji, maksymalne dofinansowanie działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Funduszu w roku 2008 i w latach następnych ma wynosić 90 %. Nowelizacja ta ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 r.
Z uzasadnienia do powyższej nowelizacji wynika, że proponowany obowiązek uzupełnienia dofinansowania zakładu przez samorząd województwa, ponad środki Funduszu, może zostać ograniczony lub zastąpiony dofinansowaniem z innych źródeł, ale taki zapis ustawowy praktycznie zobowiązuje Województwo do realizacji tego dofinansowania z własnych środków budżetowych.
Konwent Marszałków Województw RP wyraża zaniepokojenie sytuacją przekazywania do samorządów województw kompetencji, bez zapewnienia środków finansowych gwarantujących ich prawidłową realizację. Dlatego też koniecznym jest, aby w budżecie państwa zostały zapewnione środki finansowe na działalność zakładów aktywności zawodowej w części finansowanej za pośrednictwem Województw, ponad wysokość środków mogących być przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara