w sprawie zlecania przez samorządy województw zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Od roku 2009 samorządom województw została powierzona realizacja zlecania fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań o charakterze regionalnym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Konwent Marszałków Województw R.P uznaje, że zgodnie z zasadą subsydiarności właściwym jest realizowanie zadań o charakterze wojewódzkim przez samorządy województw.

    1. Jednocześnie, mając na uwadze ujednolicenie trybu zlecania zadań podmiotom do tego uprawnionym, jak również równość tych podmiotów, stoi na stanowisku, że słusznym jest przyjęcie „za nadrzędne" rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm) i możliwość wprost jej stosowania. W szczególności powyższe powinno dotyczyć:
     1.1    Katalogu podmiotów, którym mogą być zlecane zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Katalog ten powinien być zgodny z zapisami art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ze względu na specyfikę tych zadań, katalog ten może być poszerzony o podmioty, które są wymienione w definicji organizacji pozarządowej zgodnej z art. 2 pkt 3 ustawy o rehabilitacji.
     1.2    Przy zlecaniu tych zadań powinny być obligatoryjnie stosowane przepisy zawarte w Rozdziale 2 Działu II ustawy o działalności pożytku publicznym, i wolontariacie, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
    2. Konwent Marszałków Województw RP wyraża zaniepokojenie, że samorządom województw zostają przekazane do realizacji nowe zadania, przy planowanym ograniczeniu środków finansowych przekazywanych samorządom województw w roku 2009, Realizatorzy tych zadań, którzy dotychczas otrzymywali dofinansowanie bezpośrednio z Funduszu, oczekują co najmniej nie zmniejszenia wielkości wsparcia. Dlatego też, Konwent Marszałków Województw RP zwraca się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o uwzględnienie niniejszego stanowiska dla wprowadzenia zmian w planie finansowym PFRON na rok 2009 i w latach następnych, które zapewnią właściwe i dostateczne finansowanie realizowanych przez samorządy województw zadań.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara