w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Konwent Marszałków RP po odbyciu dyskusji i wprowadzeniu stosownych zmian rekomenduje Związkowi Województw RP przyjęcie projektu ustawy o polityce miejskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jednocześnie zwraca się do Związku Województw RP o przedłożenie rekomendowanego projektu Radzie Ministrów do dalszych prac legislacyjnych. W ocenie Konwentu projekt jest zgodny z założeniami polityki miejskiej Unii Europejskiej. Jednocześnie daje możliwość realizacji polityki miejskiej przez samorządy województw, powiatów, miast i gmin i nie kategoryzuje i nie antagonizuje ośrodków miejskich wedle skali wielkości. Projekt ustawy gwarantuje przy tym rozwijanie zasady pomocniczości i subsydiarności.

Konwent wyraża przekonanie, że Rada Ministrów RP podzieli stanowisko co do potrzeby wzmocnienia instrumentów finansowych zapewniających realizację polityki miejskiej w zarządzaniu ośrodkami miejskimi dla podwyższania ich konkurencyjności podkreślanej w Strategii Lizbońskiej i Zielonej Księdze Spójności Terytorialnej UE.

 

Konwent deklaruje ze swojej strony gotowość udziału w dalszych pracach nad projektem ustawy w kolejnych fazach procesu legislacyjnego.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara