w sprawie podziału środków finansowych PROW 2007-2013
 
Mając na względzie dobro beneficjentów Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dużą rezerwą ocenia dotychczasową metodę obliczania limitów dostępnych alokacji przedstawioną w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2008r (z późn. zm.).

W chwili obecnej dla działań PROW wdrażanych przez samorządy województw obowiązują 3 różne kursy euro:
  • „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - kurs EURO z dnia 28 grudnia 2007 r. - 3, 6015 zł.,
  • „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem, i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"- kurs EURO z dnia 29 maja 2008 r, - 3, 3842 zł.,
  • działania osi LEADER - 98% kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący w dniu 28 lutego 2008 r. tj. 3,5234 zł.
Konwent Marszałków wnosi o ujednolicenie kursu euro dla wszystkich działań, obliczania limitów dostępnych alokacji w trybie miesięcznym, tak jak miało to miejsce w przypadku okresu programowania 2004-2006 w ramach działań SPO ROL i uwzględnienie tej metody w nowelizacji Rozporządzenia MRiRW w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2008 r. (z późn. zm.).

Uzasadnienie

Propozycja zmian zapisów Rozporządzenia MRiRW w sprawie podziału środków PRO W na lata 2007-2013 z dnia 27 lutego 2008 r. (z późn. zm.) wynika z konieczności racjonalnego i pragmatycznego zarządzania finansami.
Okresowe (czasami ponad roczne) przeliczanie kursu euro jest niekorzystne dla samorządów województw. Obserwując różnice kursowe euro (kurs z dnia 30 grudnia 2008 r. przyjęty dla działań MRPO - 4,12 zł.) w ciągu ostatnich tygodni, przelicznik różni się na niekorzyść samorządów województw o ponad 50 groszy, co w stosunku do kwoty 272 min euro alokacji dla Województwa Małopolskiego stanowi różnicę ponad 160 min zł. Taka kwota pozwoliłaby na realizację dodatkowo około 300 projektów w działaniu „Odnowa i rozwój wsi". W skali kraju powoduje to straty setek milionów złotych, które mogłyby zostać przeznaczone na realizację inwestycji w ramach PROW.
Dlatego też, w nowelizacji Rozporządzenia uzasadnionym byłoby zastosowanie metody obliczania limitów dostępnych alokacji w trybie miesięcznym, tak jak miało to miejsce w przypadku okresu programowania 2004-2006 w ramach działań SPO ROL.

Przewodniczący
Konwentu Marszalków Województw RP
Marek Nawara