Rada Programowa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że...

 

 1. Konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o pięciu uzgodnionych, łącznie z Przewodniczącym, reprezentantów samorządu na pierwszym Zgromadzeniu Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza powinna zobowiązać Zarząd spółki PKP Przewozy Regionalne do przygotowania „Raportu Otwarcia" na dzień 1.01.2009r.
 3. Konieczne jest zlecenie przez Radę Nadzorczą audytu obrazującego sytuację ekonomiczno-finansową spółki PKP Przewozy Regionalne, którego wyniki zostaną przedstawione w ciągu 3 - 4 miesięcy.
 4. Rada Nadzorcza powinna rozważyć konieczność uzupełnienia składu Zarządu spółki PKP Przewozy Regionalne.
 5. Niezbędne jest złożenie przez Radę Nadzorczą wniosku o zwołanie kolejnego, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w lutym br., po posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP planowanym na 12-13.02.2009r.
 6. Rada Nadzorcza powinna przygotować na następne Zgromadzenie Wspólników, projekt zmian umowy Spółki PKP Przewozy Regionalne w zakresie:
  • ujawnienia zmiany właściciela,
  • poszerzenia składu ilościowego Rady Nadzorczej zapewniającego reprezentację wszystkich Województw, z rozważeniem udziału pracowników.
 7. Do czasu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przygotowany zostanie projekt zmian umowy spółki PKP Przewozy Regionalne zmieniający model i strukturę jej funkcjonowania poprzez utworzenie oddziałów spółki zapisanych w KRS z pełnym wewnętrznym rozrachunkiem gospodarczym.
 8. Umowy na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich winny być zawarte przez poszczególne Województwa do końca stycznia 2009r. (dotyczy Województw które takich umów dotychczas nie zawarły) z następującymi założeniami:
  • Wzrost kwoty dofinansowania za pierwsze półrocze 2009, w stosunku do roku ubiegłego wyniesie 12%,
  • Praca eksploatacyjna utrzymana zostanie na porównywalnym poziomie,
  • Umowy zostaną zawarte na okres półroczny lub roczny z zapewnieniem finansowania na pierwsze półrocze i deklaracją finansowania na drugie półrocze (z uwzględnieniem środków ustawy o Funduszu Kolejowym lub innych źródeł).
 9. Konieczna jest kontynuacja działań Zespołu ds. Usamorządowienia, uzupełnionego o przedstawicieli wszystkich Województw.


Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara