w sprawie zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konwent Marszałków apeluje do Rządu i Parlamentu RP o pilne uchwalenie zmienionej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prace nad nowelizacją ustawy, rozpoczęte jeszcze w 2005 roku, trwają nadal, przechodząc następujące po sobie cykle: propozycja zmian - jej konsultacja. Mamy nadzieję, że - po uchwaleniu projektu przez Rząd RP w dniu 06.01.2008 - Parlament przystąpi do szybkiej kontynuacji procesu legislacyjnego.

 

Konwent Marszałków zwraca w szczególności uwagę na następujące zagadnienia i zapisy ustawy, dotyczące sfery współpracy samorządu regionalnego z organizacjami pozarządowymi:

  1. Konieczne jest rozszerzenia definicji legalnej dotacji przekazywanej na realizacje zadania ze sfery pożytku publicznego tak, by można udzielać dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacje inwestycyjne, o których mowa w art. 106 ust 2 pkt 1 lit e) ustawy o finansach publicznych). Dotychczasowe zapisy powodują poważne wątpliwości interpretacyjne w tej materii. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być wprowadzenie w ustawie zapisów analogicznych do przyjętych dla Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki", dopuszczających tzw. cross-financing i określających dopuszczalny limit procentowy wydatków inwestycyjnych.
  2. Należy dokonać dostosowania zapisów ustawy o finansach publicznych do możliwości stworzonych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań wieloletnich. Aktualne brzmienie ustawy o finansach publicznych uniemożliwia zaciąganie zobowiązań i podpisywanie umów wieloletnich o realizację zadania publicznego z partnerem pozarządowym.
  3. Zasadnym jest wprowadzenie zmian w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie polegających na ograniczeniu treści ogłoszenia prasowego o konkursie do: tytułu zadania, wysokości środków przekazywanych na jego realizację oraz adresu strony internetowej, na której zamieszczone będą pozostałe informacje.

Konwent Marszałków zwraca uwagę, że zakres dyskutowanych zmian w ustawie jest tak obszerny, iż z punktu widzenia techniki legislacyjnej godne rozważenia jest uchwalenia nowej ustawy, zamiast rozległego nowelizowania obowiązującej.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara