tryb obiegowy
w sprawie procedury planowania dotacji rozwojowej na realizację programów operacyjnych (RPO i PO KL)

 

Konwent Marszałków Województw RP jest zaniepokojony rozwiązaniami proceduralnymi, które przyjęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie planowania i przekazywania Województwom środków dotacji rozwojowej na realizację programów operacyjnych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na podstawie danych przekazanych przez poszczególne Instytucje Zarządzające i Pośredniczące zaplanowało wysokość dotacji rozwojowej na rok 2009, jednakże jedynie około 30% z wnioskowanej kwoty w zakresie RPO i około 20% w zakresie PO KL zostało wprowadzone do budżetu Państwa w ramach części 34 Rozwój Regionalny. Dodatkowo MRR utworzyło ogólną rezerwę celową, której zadaniem jest zabezpieczenie pozostałych kwot. Rezerwa nie jest jednak przypisana poszczególnym programom jak to miało miejsce w roku 2008.

W związku z powyższym roczne plany udzielania dotacji (RPO) oraz umowy dotacji (PO KL) opiewają jedynie na kwoty pokrywające część potrzeb województw w danym roku. Dokumenty te stanowią podstawę do wprowadzenia dotacji rozwojowej do budżetów województw.

Oznacza to, iż do budżetów wprowadzić można tylko kwoty wynikające z wymienionych dokumentów, co z kolei bezpośrednio przekłada się na możliwość kontraktacji. Budżet Województwa może zaciągać zobowiązania do wysokości wydatków określonych dla całego programu, przy czym przewidywane płatności w bieżącym roku, wynikające z zawartych umów z beneficjentami, nie mogą przekroczyć limitu wydatków w budżecie na dany rok (art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Powyższe rozwiązanie proceduralne jest zasadne z punktu widzenia Ministerstwa Rozwój u Regionalnego (wyższa elastyczność zarządzania środkami umieszczonymi w rezerwie), nie przystaje jednak zupełnie do uwarunkowań funkcjonowania budżetów województw. Skutkiem takiego podejścia IZ RPO i IP PO KL zmuszone będą wstrzymać kontraktację środków tylko i wyłącznie z powodu zbyt niskiego limitu wydatków na dany rok ustalonego na poziomie ustawy budżetowej.

Wynikiem przedstawionego stanu rzeczy jest ryzyko braku certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej, co mając na uwadze realizację zasady n+3/n+2 będzie przyczyną utraty środków na realizację RPO lub PO KL.

Mając na uwadze powyższe, Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że konieczne jest przyznawanie dotacji rozwojowej na realizację Programów Operacyjnych w kwotach zgodnych z realnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez województwa.

Tylko w takiej sytuacji Zarządy Województw pełniące rolę Instytucji Zarządzających RPO oraz Pośredniczących PO KL będą efektywnie kontraktować i wydatkować środki z dotacji rozwojowej.


Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP

W zastępstwie
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela