tryb obiegowy
w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w zakresie działań PROW 2007-2013

 

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej wnosi o poparcie działań zmierzających w kierunku zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przekazanej do Samorządów Województw interpretacji Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13 stycznia br. dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) „VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej".

W związku z powyższym, pomoc finansowa pochodząca z EFRROW dla potencjalnych beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 min. jednostek samorządu terytorialnego, będzie pomniejszona o kwotę stanowiącą podatek VAT.

Uzasadnienie


We wszystkich województwach RP trwają nabory wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013, wielu wnioskodawców złożyło już wnioski o dofinansowanie, kierując się zasadami, zgodnie z którymi VAT stanowi koszt kwalifikowalny, w przypadku gdy beneficjent nie może odzyskać poniesionego podatku VAT. Wymagało to wcześniejszego zagwarantowania środków finansowych na realizację całej inwestycji, a zatem zaplanowania budżetu. W świetle ww. interpretacji KE, beneficjent zobowiązany będzie do pokrycia niezaplanowanych wcześniej kosztów związanych z podatkiem VAX. Istnieje ryzyko, że wielu wnioskodawców nie będzie w stanie ponieść dodatkowych wydatków, co może spowodować rezygnację z ubiegania się o środki PROW 2007-2013.

W pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" podatek VAT uznawany był jako koszt niekwalifikowalny. Sytuacja uległa zmianie w drugim naborze wniosków, gdzie po usilnych staraniach Samorządów Województw VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych. Ryzyko niewykorzystania dotacji unijnych, a w konsekwencji ich zwrot do budżetu UE potęguje niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, gdzie przy niższych wpływach środków finansowych do budżetu, wnioskodawcom tym trudniej będzie ponieść większe wydatki.

Interpretacja Komisji dotyczy również samorządów województw - beneficjentów Pomocy Technicznej oraz realizatorów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - które od kilku lat ponoszą wydatki, które mają być docelowo zrefundowane ze środków EFRROW a - co ważniejsze - od kilku miesięcy ze środków dotacji budżetu państwa. Utrzymanie stanowiska przez Komisję Europejską może oznaczać - co najmniej znaczące opóźnienia a prawdopodobnie niemożliwość realizacji w planowanym zakresie działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Reasumując, podtrzymanie stanowiska przez Komisję Europejską grozi paraliżem wdrażania działań PROW i osiągnięcia celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym Konwent Marszałków apeluje o podjęcie pilnych i zdecydowanych
działań celem jego zmiany.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP

W zastępstwie
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela