tryb obiegowy
w sprawie podziału środków finansowych PRO W 2007-2013

 

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej wnosi o zmianę wysokości kursu euro stosowanego do przeliczania alokacji środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW),

W przekazanym Samorządom Województw podziale środków do Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 w ramach trzech schematów uwzględniono różne kursy waluty euro, dla schematów I i II na poziomie 3,50 zł natomiast dla schematu 111 (KSOW) -3,40 zł, natomiast w projekcie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do działań wdrażanych przez Samorządy Województw tj. Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa został przyjęty kurs euro z dnia 29 stycznia 2009 r. wynoszący 4,3840 zł.

Zastosowanie niższego kursu euro dla PT PROW i KSOW może spowodować ewentualną utratę środków przez województwa oraz ograniczenie realizacji ich działań. Dlatego celowym wydaje się przyjęcie również dla PT PROW i KSOW kursu Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w dniu 29 stycznia 2009 r. zastosowanego dla pozostałych działań wdrażanych przez Samorządy Województw.

Z uwagi na fakt, iż zastosowane kursy euro do działań realizowanych w ramach osi 1 i 3 PROW 2007-2013 zostały uaktualnione uwzględniając tendencje wzrostową tej waluty oraz mając na uwadze wspólne dobro i równy dostęp do pomocy w skali kraju, a także zapobieganie różnicom na poziomie rozwoju regionalnego, celowym jest określenie jednolitego (wg tego samego kursu euro) sposobu przeliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich działań wdrażanych przez Samorządy Województw w tym PT PROW i KSOW.

W związku z powyższym Konwent Marszałków zwraca się z prośbą o możliwość rozważenia zastosowania jednakowych kursów euro dla wszystkich działań PRO W 2007-2013 wdrażanych przez Samorządy Województw w tym Pomoc Techniczną PRO W 2007-2013 i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP

W zastępstwie
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Roman Ciepiela