w sprawie: aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Ministerstwo Środowiska.


Kryterium demarkacyjne określone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczące gospodarki wodno-ściekowej wskazuje, że w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizowane będą między innymi: indywidualne projekty oznaczone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 15000 RLM, z wyłączeniem obszarów wspieranych w ramach PROW. Możliwe wsparcie projektów grupowych tzn. takich, które realizowane są dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 15 000 RLM.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak: DPR-I-9260(5)-170-AB/07 dotyczącym interpretacji linii demarkacyjnej sformułowanie projekty oznaczone w KPOŚK należy rozumieć jako projekty, które dotyczą aglomeracji uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W przypadku, gdy Wojewoda wydał już Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji, Beneficjent jest zobowiązany czekać na dokonanie aktualizacji KPOŚK przez Radę Ministrów. Zgodnie z ustawą Prawo wodne taka aktualizacja jest dokonywana raz na 4 lata.

Aktualny Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych przyjęty został w dniu 07.06.2005r. W związku z tą sytuacją część gmin nie jest ujęta w KPOŚK jednocześnie posiada obowiązujące Rozporządzenie Wojewody o wielkości aglomeracji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Środowiska aktualizacja KPOŚK jest procesem długotrwałym, projekt ma powstać w I kwartale 2008r. Konwent Marszałków stoi na stanowisku, że jest to zbyt późno biorąc pod uwagę fakt, że w części Województw nabór wniosków w ramach gospodarki wodno – ściekowej planowany jest w I kwartale 2008r.

Konwent Marszałków pragnie podkreślić konieczność szybkiego uaktualnienia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Brak zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Środowiska sprawi, że potencjalni Beneficjenci będą wyłączeni z możliwości aplikowania o pomoc z Programów Regionalnych, jak i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.