w sprawie: organizacji regionalnych przewozów kolejowych


Samorządy Województw będące organizatorem dotującym ponad 80% rynku kolejowych przewozów pasażerskich z zadowoleniem przyjmują zapowiedź dalszej, koniecznej reformy transportu kolejowego.


Projekty Ministra Infrastruktury i PKP S.A. usamorządowienia i oddłużenia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., dokapitalizowanie PKP PLK S.A. pożyczką i spłatą jej udziałami PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., akceptowane co do kierunku przez Konwent Marszałków RP budzą jednocześnie wątpliwości co do rozwiązań szczegółowych w zakresie:

 

  1. Zasad podziału majątku, szczególnie nowego i zmodernizowanego.
  2. Zasad podziału zasobów ludzkich.
  3. Możliwości swobodnej alokacji zasobów ludzkich.
  4. Zasad tworzenia spółki „Bilet kolejowy” i obejmowania udziałów właścicielskich.

 

Jednocześnie oczekiwane jest wspólne przeanalizowanie:

 

  1. Treści umowy spółki PKP Przewozy Regionalne przed jej usamorządowieniem.
  2. Dodatkowych źródeł finansowania bądź podniesienia przychodów województw na modernizację taboru do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich a także torów znaczenia regionalnego.
  3. Komunalizacji dworców kolejowych i placów przydworcowych.
  4. Gwarancji rządowych na oddłużenie przed, bądź w trakcie procesu usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne.
  5. Dostępu jako Beneficjenci do programu „Infrastruktura i Środowisko” na finansowanie inwestycji zakupu taboru oraz infrastruktury przez Samorządy Wojewódzkie.


Samorządy Województw mające przejąć funkcje właścicielskie PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oczekują włączenia ich w proces usamorządowienia poprzez udział wskazanych przez siebie przedstawicieli w pracach Rady Nadzorczej, Zarządu i
Kierownictw Zakładów/Oddziałów wojewódzkich spółki PKP Przewozy Regionalne, szczególnie dotyczących podziału spółek i alokacji rodzajowej majątku oraz zasobów ludzkich.


Jednocześnie samorządy województw zwracają uwagę na konieczność pilnego przedstawienia pełnych kosztów usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne. Wiąże się to z obowiązkiem określenia skutków finansowych dla budżetów województw w najbliższej perspektywie.
Projekty zmian ustawowych powinny uwzględniać dotychczasowe stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP i uchwalenie ich w pakiecie łącznie z Ustawą o Transporcie Publicznym, w której zawarte są instrumenty skutecznego wykonywania zadań własnych w zakresie organizacji i finansowania transportu publicznego w województwie.


Konwent Marszałków RP przyjmuje przedłożone projekty jako początek wspólnego z Rządem określenia szczegółowego pakietu zmian organizacyjno – prawnych i finansowych ustalających skuteczne instrumenty organizacji wykonywania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zakupów taborowych.