w sprawie: zakresu wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz uelastycznienia procesu zarządzania komponentem regionalnym

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowany jest w podziale na komponent centralny oraz komponent regionalny. W ramach części regionalnej Minister Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca, podpisał w 2007 r. z podmiotami wskazanymi przez samorządy województw – Instytucjami Pośredniczącymi, porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Porozumienia określają prawa i obowiązki stron w zakresie: finansowania i rozliczania komponentu regionalnego, monitorowania i sprawozdawczości, kontroli i audytu, nieprawidłowości i odzyskiwania kwot nieprawidłowo wykorzystanych, pomocy technicznej, projektów systemowych, systemów informatycznych, danych osobowych, archiwizacji.Ponadto rokrocznie zawierane są umowy dotacji rozwojowej obowiązujące na dany rok kalendarzowy.


§ 3 ust. 3 w/w porozumień wskazuje, iż instytucje pośredniczące podczas realizacji komponentu regionalnego zobowiązane są stosować zasady zawarte w szczegółowym opisie priorytetów Programu, wydanym w trybie art. 35 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zasady zawarte w systemie realizacji Programu, wydanym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt8 ustawy, a także obowiązujące wytyczne wydane w trybie art. 35 ustawy.


W toku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szczegółowe rozwiązania i wymogi przeprowadzania danego procesu są zawarte w w/w wytycznych. W dokumentach tych brak jest jednak jasnego rozgraniczenia zakresu spraw, który jest w wyłącznej kompetencji decyzyjnej instytucji regionalnych, lub który jest zastrzeżony dla Instytucji Zarządzającej.


Ogłoszenie pierwszych konkursów pilotażowych w 2007 r. przez większość województw oraz postępowanie z kolejnymi konkursami w 2008 r. wywołało liczne zapytania i wątpliwości interpretacyjne, które kierowane są do Instytucji Zarządzającej ze wszystkich regionów. Ze względu na szczegółowy charakter wątpliwości Instytucja Zarządzająca zmuszona jest do wydawania opinii w indywidualnych sprawach, co znacznie wydłuża postępowanie w danym przypadku.


W związku z powyższym Konwent Marszałków RP, z uwagi na wzrastający poziom zaangażowania województw we wdrażania komponentu regionalnego POKL, postuluje o uproszczenie wytycznych na poziomie Programu, które zwiększą zakres decyzyjny instytucji pośredniczących a tym samym elastyczność zarządzania programem, w zależności od specyfiki każdego regionu.