Rekomendacja dotycząca powołania Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Konwencie Marszałów Województw RP

W związku z dynamicznym rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego (SI) i jego wpływem na rozwój gospodarczy kraju, uwzględniając duży poziom finansowania ukierunkowany na rozwiązania z dziedziny technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Konwent Marszałków powołuje Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Konwencie Marszałków Województw RP, zwany dalej Zespołem.

Marszałkowie kierując się troską o jak najbardziej optymalne korzystanie ze środków finansowych ukierunkowanych na rozwój SI, dostępnych w odpowiednich programach Unii Europejskiej, a w szczególności pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego, są świadomi, iż tylko wspólne działanie może spowodować efekt synergii, tak niezbędny dla wzmocnienia pożądanego rozwoju. Celowe zatem wydaje się skoordynowanie działań dotyczących SI, a koordynacja ta powinna następować na polu działania Zespołu.

Zadaniem Zespołu będzie wymiana doświadczeń w realizacji działań dotyczących Społeczeństwa Informacyjnego, określanie kierunków rozwoju oraz konstrukcja dalekosiężnych planów. Zespół będzie informował Konwent o aktualnych problemach oraz wskazywał najbardziej pożądane rozwiązania. Będzie on ciałem doradczym i informacyjnym dla Konwentu. Za pośrednictwem Zespołu będzie dokonywane monitorowanie wdrażania, na poziomie regionów, strategii SI – i2010, Strategii Lizbońskiej, monitorowanie realizacji projektów SI (w tym szczególnie regionalnych, w powiązaniu z centralnymi). Opracowania Zespołu będą mogły posłużyć do wdrożeń rozwiązań ICT w regionach, tworzenia wspólnych założeń budowy SI, a także inicjowaniu działań legislacyjnych i rozwiązań prawnych. Zespół będzie miał możliwość zapraszania na swoje posiedzenia ważnych osobistości z kraju i zagranicy (w tym przedstawicieli rządu), w celu zapoznania się z najlepszymi praktykami oraz określenia kierunków rozwoju SI. W skład Zespołu będą wchodzić przedstawiciele zainteresowanych województw delegowani przez właściwych Marszałków. Zaleca się, aby ograniczyć liczbę delegatów do dwóch z każdego województwa. Konwent Marszałków widzi celowość dofinansowania działań Zespołu ze środków Pomocy Technicznej w programach Unii Europejskiej.
 
Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Norbert Obrycki


Szczecin, 17 kwietnia 2008 r.