Rekomendacja dotycząca powołania Podkomitetu Koordynującego ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

W związku z dynamicznym rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego (SI), jego wpływem na rozwój gospodarczy kraju, a także uwzględniając duży poziom finansowania ukierunkowany na rozwiązania z dziedziny technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Konwent Marszałków wnosi o powołanie Podkomitetu Koordynującego ds. SI w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Podkomitetem.

Marszałkowie Województw RP, kierując się troską o jak najbardziej optymalne korzystanie ze środków finansowych ukierunkowanych na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, dostępnych w programach Unii Europejskiej, są świadomi, iż tylko wspólne działanie może spowodować właściwe efekty, a także utrzymanie pożądanego kierunku rozwoju. Celowe zatem wydaje się skoordynowanie działań dotyczących rozwoju SI poprzez utworzenie wymienionego wcześniej Podkomitetu.

Ze względu na to, iż środki finansowe związane z realizacją budowy SI są rozproszone, Konwent Marszałków uznaje za istotne powołanie Podkomitetu, którego zadaniem będzie koordynacja działań dot. SI we wszystkich programach. Zadaniem Podkomitetu będzie również wymiana doświadczeń w realizacji tych działań oraz konstruowanie potencjalnych planów rozwojowych w tej dziedzinie. Za pośrednictwem Podkomitetu będzie dokonywane monitorowanie wdrażania strategii SI – i2010, Strategii Lizbońskiej, a także monitorowanie realizacji projektów SI z punktu widzenia finansowania centralnego. Opracowania Podkomitetu będą mogły posłużyć do tworzenia wspólnych założeń budowy SI, a także zainicjowania działań legislacyjnych i rozwiązań prawnych w skali kraju. Podkomitet będąc powołany przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego będzie jednocześnie informował Konwent Marszałków Województw RP o swojej działalności. Konwent Marszałków widzi celowość finansowania działań Podkomitetu ze środków Pomocy Technicznej obecnej w programach Unii Europejskiej.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Norbert Obrycki

Szczecin, 17 kwietnia 2008 r.