w sprawie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

Konwent Marszałków Województw RP, w nawiązaniu do wcześniejszego stanowiska z dnia 24 stycznia br., wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wykonywaniem nieuzgodnionych prac wewnątrz PKP ukierunkowanych na alokację najlepszych zasobów spółki PKP Przewozy Regionalne przed jej usamorządowieniem do spółek Grupy PKP. Przedstawione samorządom stanowisko Grupy PKP z dnia 1 kwietnia 2008 r. sygnowane przez PKP SA w zakresie usamorządowienia to zaniepokojenie wzmaga, obrazując zabezpieczenie w pierwszej kolejności interesów Grupy PKP pogarszających jednocześnie zdolność operacyjną i finansową spółki PKP Przewozy Regionalne.
Proces usamorządowienia spółki PKP PR zaproponowany w Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013 oraz w przygotowanych przez rząd projektach ustaw może znaleźć dalszą akceptację samorządów województw tylko pod następującymi warunkami:
  • pełnego oddłużenia PKP PR na dzień przekazania udziałów z zobowiązań krótko- i długoterminowych;
  • zapewnienia dostępu do środków finansowych na niezbędne inwestycje i modernizacje w spółce PKP Przewozy Regionalne;
  • zrekompensowania poziomu dochodów samorządów pokrywających zmniejszone przychody spółki z tytułu nierealizowania przez nią przewozów międzywojewódzkich;
  • partnerskiego uwzględniania warunków majątkowych, pracowniczych, prawno-organizacyjnych oraz finansowych wypracowanych przez zespoły robocze Konwentu.
W tej mierze samorządy województw oczekują podpisania stosownego porozumienia ze stroną rządową. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje bezwzględne wycofanie wcześniejszego pozytywnego stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne.
Ponadto Konwent Marszałków wnosi o rozważenie dokonania analizy alternatywnej koncepcji usamorządowienia PKP PR poprzez powołanie niezależnych spółek regionalnych oraz o dokonanie analizy możliwości podziału majątku spółki PKP PR na poszczególne województwa.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Norbert Obrycki

Szczecin, 17 kwietnia 2008 r.