w sprawie prac nad ustawą o ustroju obszarów metropolitalnych

Konwent Marszałków Województw RP świadomy możliwości konkurowania polskich metropolii na rynku europejskim oraz konieczności nadrobienia zapóźnień infrastrukturalnych w stosunku do pozostałych krajów członkowskich UE i regulacji prawnych widzi potrzebę intensyfikacji prac legislacyjnych do ustanowienia miast rdzeniowych dla obszarów metropolitalnych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
W obecnych warunkach prawnych wszystkie województwa oczekują na zakończenie prac nad aktualizacją Koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, a w tym wskazania miast rdzeniowych oraz jasnych kryteriów wyznaczania granic obszarów metropolitalnych, które zostaną doprecyzowane w ramach prac nad planami zagospodarowania przestrzennego poszczególnych województw.
W związku z intensywnymi pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego województwa i planami zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych – pilnie (jeszcze przed zakończeniem prac nad aktualizacją Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju) konieczne jest znowelizowanie zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnoszących się do obszaru metropolitalnego:
  • w art. 2 pkt 9 zdefiniowanie obszaru metropolitalnego jako obszaru wielkiego miasta (miast) oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (a nie w Koncepcji).
  • w art. 47 ust. 2 wykreślenie słów „z wyodrębnieniem obszarów metropolitalnych”, które określa Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, bowiem w art. 39 ust. 3 wskazano, ż-e „W planie zagospodarowania przestrzennego województwa… określa się w szczególności… obszary metropolitalne”.
Priorytetem Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 jest m.in. wyrównywanie szans rozwojowych Polski i wykorzystanie potencjału ośrodków miejskich, dlatego ustalenie ram prawnych dla funkcjonowania polskich metropolii w ramach ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych umożliwi właściwe przygotowanie się samorządów tak, aby mogły one odgrywać kluczową rolę dla przyszłego rozwoju kraju zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Norbert Obrycki


Szczecin, 17 kwietnia 2008 r.