w sprawie prac nad uruchomieniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 delegowanych do samorządów województw
W związku z postępem prac legislacyjnych przybliżającym uruchomienie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych na poziomie samorządów województw oraz prowadzonymi w regionach przygotowaniami do audytów akredytacyjnych, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje szereg kwestii wymagających możliwie najszybszego rozstrzygnięcia.

Przede wszystkim Konwent z zaniepokojeniem obserwuje postęp prac zmierzających do udostępnienia województwom systemu informatycznego. Zgodnie z sygnałami napływającymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na sierpień bieżącego roku planowane jest uruchomienie testowych wersji aplikacji łączącej Podmioty Wdrażające z Agencją Płatniczą, przy tym zakłada się, że do połowy października Agencja powinna dysponować w pełni funkcjonalnym systemem. Wobec możliwości opóźnień w realizacji tych zamierzeń – dopuszczanych również przez ARiMR – dla samorządów pojawia się zagrożenie, że po naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, przeprowadzenie oceny wniosków zostanie wstrzymane, a uzyskanie akredytacji na część zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą odsunie się w czasie.

Zwracamy uwagę, że już w momencie składania deklaracji gotowości do wdrażania działań Instytucji Zarządzającej Programem, samorządy województw będą zobowiązane do przedstawienia harmonogramu określającego terminy uruchomienia systemu informatycznego. Na dzień dzisiejszy zgodnie z informacjami przekazanymi regionom podczas ostatniego spotkania koordynacyjnego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR, taki dokument nie istnieje. Co więcej, nie wypracowano jeszcze założeń dla zakresu funkcjonalności aplikacji. Konwent Marszałków podkreśla konieczność interwencji w tym zakresie i deklaruje gotowość samorządów do wspólnego z Agencją oraz Ministerstwem wypracowania zarówno planu wdrożenia, jak też wstępnej koncepcji oprogramowania. Dodatkowo bardzo istotnym zagadnieniem na etapie opracowywania w województwach systemu przepływu informacji między programami wdrażanymi na szczeblu samorządowym, będzie tutaj zdefiniowanie przez Instytucję Zarządzającą mechanizmów i narzędzi prowadzenia kontroli krzyżowych.

Kolejne zagadnienie dotyczy konieczności wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 34, poz. 199). Z analizy aktu wynika, że limity określone w rozporządzeniu dotyczą całkowitych kwot pomocy i obejmują zarówno część refundowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też wkład krajowy. Przy uwzględnieniu faktu, że poziom dofinansowania poszczególnych operacji nie będzie stały, stwierdzamy, że ten sposób ustalenia limitów uniemożliwia samorządom określenie dokładnej puli środków unijnych do rozdysponowania. W opinii Konwentu nowelizacja rozporządzenia oraz umieszczenie w nim przede wszystkim informacji na temat wysokości limitu środków EFRROW, jest sprawą o podstawowym znaczeniu i wymaga sfinalizowania przed ogłoszeniem w województwach naborów wniosków.

Również w przypadku rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008 nr 60, poz. 373) Konwent alarmuje o konieczności natychmiastowego podjęcia prac zmierzających do ustalenia zakresu zmian, których wprowadzenie umożliwi dopiero regionom rozpoczęcie realizacji tego najistotniejszego dla obszarów wiejskich działania. Analiza ostatecznych zapisów dokumentu wskazuje, że rozporządzenie znacznie odbiega od ostatnio konsultowanej wersji, a część uwag samorządów istotnych dla systemu wyboru operacji oraz procesu wdrażania została całkowicie pominięta podczas prac redakcyjnych.

Następną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest sprawa uruchomienia Pomocy technicznej Programu. Samorządy od ubiegłego roku ponoszą koszty zatrudnienia pracowników oraz dostosowania struktur do wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 stycznia 2007 r. Wstępna informacja uzyskana z Biura Pomocy Technicznej Ministerstwa mówi o możliwości uruchomienia pierwszych naborów wniosków w ramach PROW 2007-2013 nawet w maju 2008 r. Wobec świadomości ograniczenia kwoty przeznaczonej na wsparcie wdrażania Programu Konwent wnosi o jak najszybsze ustalenie kopert regionalnych, co umożliwi regionom realistyczne planowanie wydatków. W świetle braku pełnej akredytacji dla ARiMR, zwracamy się również o określenie terminu pierwszych refundacji do budżetów samorządów.
Dodatkowo Konwent zwraca się z zapytaniem dotyczącym szacowanego terminu rozpoczęcia działalności przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz przedstawienie gwarancji kwalifikowania kosztów jej dotyczących, a ponoszonych aktualnie przez urzędy marszałkowskie.

Podsumowując swoje wystąpienie Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza gotowość samorządów do kontynuacji roboczej współpracy z Instytucją Zarządzającą Programem i Agencją Płatniczą w ramach konsultowania aktów prawnych oraz tworzenia procedur dotyczących działań delegowanych.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Norbert Obrycki


Szczecin, 17 kwietnia 2008 r