Index

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozwój energetyki odnawialnej oraz sieci elektroenergetycznych

Jednym z ważniejszych wyzwań najbliższych lat będzie bezpieczeństwo energetyczne tak w skali kraju, jak i poszczególnych gmin. Biorąc pod uwagę prognozowany systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię, w tym głównie na energię elektryczną i paliwa transportowe, należy wypracować i systematycznie realizować strategię w zakresie budowy nowych źródeł energii elektrycznej i dostosowanych do nich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz produkcji paliw alternatywnych. Biorąc pod uwagę długie, wieloletnie cykle inwestycyjne, należy pamiętać, że dotychczasowe wieloletnie zaniedbania mogą już w najbliższych latach spowodować spowolnienie rozwoju gospodarczego kraju lub duże awarie sieciowe. Realizacja przez Polskę w przyszłości wytycznych w zakresie unijnej polityki energetycznej (20-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych, 20-procentowy udział energii odnawialnej w konsumpcji całej Unii Europejskiej i 20-procentowe zmniejszenie zużycia energii do roku 2020) wymaga harmonijnego powiązania rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) i rozwoju sieci elektroenergetycznych.
Konwent Marszałków Województw RP, uznając potrzebę zajęcia stanowiska w tych kwestiach, oczekuje:
  1. szybkiego wypracowania projektu „Polityki Energetycznej Polski do roku 2030” oraz włączenia przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich w proces ich opracowywania
  2. wspierania przez Ministerstwo Gospodarki działań na rzecz rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz reelektryfikacji obszarów wiejskich
  3. podjęcia inicjatyw legislacyjnych przez administrację państwową szczebla centralnego (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zmierzających do likwidacji barier ograniczających rozwój przesyłowych sieci elektroenergetycznych
  4. inicjatyw ze strony centralnej administracji państwowej w kierunku likwidacji barier prawnych oraz doskonalenia systemu wsparcia ekonomicznego zachęcającego do racjonalnego wykorzystania i użytkowania wszystkich nośników energii oraz budowy nowych mocy wytwórczych opartych o technologie umożliwiające szybką realizację inwestycji, zwłaszcza wykorzystujących lokalnie dostępne odnawialne źródła energii
  5. informacji na temat sposobu zapewnienia zrównoważenia podaży i popytu dla energii elektrycznej
  6. wprowadzenia mechanizmu prawnego przenoszenia opracowywanych planów rozwoju sieci przesyłowej do planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wszystkich szczeblach
  7. wypracowania przez właściwe ministerstwa zasad przestrzennego rozwoju określających warunki prowadzenia upraw wieloletnich roślin energetycznych
  8. wypracowania jednoznacznych zasad lokalizacji małych obiektów wiatrowych przez administrację centralną oraz regionalną.

Przewodniczący Konwentu
Marszałków Województw RP
Władysław Husejko

Międzyzdroje, 13 maja 2008 r.
 

Prev Next >>