W SPRAWIE PRZEKAZANIA OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO DO KOMPETENCJI SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW.

Konwent Marszałków RP, mając na względzie wzmocnienie kompetencji samorządu województwa i uporządkowania relacji na osi administracja rządowa a samorząd województwa w zakresie prowadzania polityki rozwoju obszarów wiejskich wynikającej z reformy ustrojowej z 1998 roku oraz uporządkowania działań prowadzonych w tym obszarze na poziomie regionalnym, wyraża potrzebę usytuowania Ośrodków Doradztwa Rolniczego jako jednostek podległych samorządom województw.

Podporządkowanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego pozwoli na efektywniejsze prowadzenie polityki rozwoju obszarów wiejskich przez władze regionalne. Obecnie samorządy województw, które odpowiadają za planowanie i realizowanie polityki regionalnej nie mają większych kompetencji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich będącego częścią składową tej polityki. Istnieje również ryzyko wzajemnego się wykluczenia działań realizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy województw. Dlatego też, włączenie w struktury samorządowe Ośrodków Doradztwa Rolniczego pozwoli na ujednolicenie wdrażanych projektów oraz wzmocni narzędzia prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich jakimi dysponuje samorząd województwa.

Funkcjonowanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego w strukturach administracji samorządowej niezbędne jest do ustanowienia precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących wsparcia przez samorządy województw projektów „miękkich”, których celem jest specjalistyczne doradztwo, podniesienie wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a także prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Przejęcie tych kompetencji jako zadań własnych samorządu województwa będzie zgodne z konstytucyjną zasadą decentralizacji władzy i poprawi efektywność ich realizacji w regionach.

Uczestnicy Konwentu Marszałków RP przyłączają się do apelu środowisk samorządowych w sprawie przekazania Ośrodków Doradztwa Rolniczego do kompetencji samorządów województw, co upoważni władze samorządowe do stosowania instrumentów mających rzeczywisty wpływ na kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Konwent Marszałków RP wzywa o szybkie dokonanie zmian w prawodawstwie polskim w tym zakresie w celu wykorzystania pełni możliwości jakie stwarzają fundusze unijne na rzecz stymulowania modernizacji obszarów wiejskich w latach 2007-2013.