W SPRAWIE STWORZENIA JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA CAŁEGO KRAJU SŁUŻĄCEGO DO OBLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

W związku z wcześniejszymi „Stanowiskami Konwentu Marszałków Województw RP” w sprawie konieczności zaangażowania się Ministerstwa Środowiska i objęcia funkcji Koordynatora działań, mających na celu ujednolicenie systemu informatycznego w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i zarządzania danymi środowiskowymi, Konwent Marszałków Województw RP ponownie zwraca się do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie działań w tym zakresie.

Jednolity system informatyczny w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska usprawniłby realizację obowiązków narzuconych na samorządy województwa ustawami:

  • z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. Nr 129 z 2006r. poz. 902 z późn. zm.)
  • z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 90 z 2007 r. poz. 607)
  •   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121 poz. 1263 z późn. zm.).

Wspomaganie pracy urzędów marszałkowskim systemem informatycznym usprawnia realizację obowiązków prawnych, a ponadto umożliwia ewidencjonowanie, przechowywanie i raportowanie rzeczywistego stanu środowiska województw.

Aktualnie większość województw posługuje się systemem merytorycznym SOZAT firmy ATMOTERM S.A., w różnym stopniu jego funkcjonalności. Koszty zakupu licencji na jego użytkowanie są bardzo wysokie i najczęściej zakupywany jest z środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Konwent Marszałków uważa, że w celu wsparcia zrównoważonego zarządzania środowiskiem na poziomie województwa niezbędnym jest zaangażowanie się Ministerstwa Środowiska w prace związane ze stworzeniem jednolitego systemu informatycznego służącego do właściwej dystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska. Zakup ten powinien być dokonany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie przekazany w bezpłatne użytkowanie wszystkim urzędom marszałkowskim w kraju. W związku z dynamiczną zmianą prawa w tym zakresie należy uwzględnić bieżącą aktualizację i modyfikację systemu. Konwent Marszałków uważa również za słuszne rozważenie możliwości rozszerzenia adresata systemu o podmiot korzystający ze środowiska, który w wersji elektronicznej, kompatybilnej z systemem znajdującym się w urzędzie marszałkowskim mógłby sprawozdawać się z należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Należy również zwrócić uwagę na fakt ilości sprawozdań składanych przez podmiot korzystający ze środowiska do różnych organów ochrony środowiska i rozważyć możliwość jej zmniejszenia.

Jednolity system opłat za korzystanie ze środowiska wraz z już funkcjonującą „Bazą danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” powinien tworzyć kompletną bazę o stanie rzeczywistym środowiska województwa.