W SPRAWIE: KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH ORAZ KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
 
Konwent Marszałków Województw RP wyraża zaniepokojenie istniejącą sytuacją prawną związaną z funkcjonowaniem w obecnym kształcie zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. Istniejące zależności występujące pomiędzy kolegiami a szkołami wyższymi, wyrażające się w odmiennym ich uregulowaniu prawnym, stwarzają liczne problemy natury prawnej nie tylko dla samorządów województw zobligowanych do zawierania porozumień w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej, ale także dla samych szkół wyższych. Zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych nie  są  szkołami  wyższymi  w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Coraz bardziej narastające i widoczne z punktu widzenia zachodzących przemian społecznych problemy związane z funkcjonowaniem kolegiów pod opieką szkół wyższych znajdują swój wyraz nie tylko w zapewnieniu - na podstawie istniejących w aktualnym kształcie przepisów - opieki naukowo-dydaktycznej szkół wyższych, ale również w kwestii związanej z negocjowaniem z uczelniami wyższymi kwestii uzyskiwania przez osoby legitymujące się dyplomem kolegium tytułu zawodowego licencjata. Podnoszony od wielu lat już wątek statusu słuchacza, znajdującego się w pozycji pokrzywdzonej nie doczekał się do tej pory rozwiązania. Podobnie jest jeśli chodzi o kwestię określenia zasad wynagradzania opiekunów naukowo – dydaktycznych. W przypadku nauczycielskich kolegiów języków obcych sytuację komplikuje obowiązek prowadzenia w szkołach wyższych na kierunku filologicznym w specjalności nauczycielskiej, kształcenia w zakresie dwóch specjalności – głównej i dodatkowej, co do którego standardy obowiązujące w kolegiach nie przewidują takiego wymogu. Podejmowane do tej pory próby uregulowania statusu prawnego kolegiów nie powiodły się. Przygotowywane od dłuższego czasu zmiany - do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - mające na celu uregulowanie sytuacji kolegiów związanych z opieką naukowo-dydaktyczną zostały anulowane. Narastające jednak z roku na rok problemy związane z funkcjonowaniem kolegiów wymagają niezwłocznego podjęcia działań oraz stworzenia odpowiednich mechanizmów prawnych, mających na celu dostosowanie przepisów dotyczących kolegiów oraz szkół wyższych do stanu zapewniającego bezkolizyjne ich funkcjonowanie na rynku edukacyjnym, a co za tym idzie osiągnięcia consensusu zadawalającego obydwie strony. Zdobyty na przestrzeni ostatnich lat bogaty dorobek naukowy zakładów kształcenia nauczycieli, ich doświadczenie oraz bezsprzecznie istotna rola jaką spełniają w procesie kształcenia nauczycieli dowodzą, iż na stałe znalazły one swoje miejsce w polskim systemie edukacji wpisując się w jego krajobraz. Nie bez znaczenia pozostaje również rola kolegiów pracowników służb społecznych zbliżonych swoim charakterem działania do zakładów kształcenia nauczycieli.

Wspólną troską samorządów województw będących organami prowadzącymi dla publicznych zakładów kształcenia nauczycieli oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych jest dbałość o dalsze losy kolegiów, a także losy młodego pokolenia kształcącego się w kolegiach.
Mając na uwadze powyższe Konwent Marszałków Województw RP widzi potrzebę:
  1. podjęcia prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej słuchacza,
  2. podjęcia prac legislacyjnych mających na celu stworzenie podstaw prawnych do zawierania przez uczelnie wyższe porozumień w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej, stworzenie w tym zakresie mechanizmów prawnych pozwalających na bezkolizyjne funkcjonowanie kolegiów pod opieką szkół wyższych, określenia zasad wynagradzania opiekunów naukowo-dydaktycznych, określenia dla uczelni wyższych jednolitych zasad uzyskiwania przez osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kolegium tytułu zawodowego licencjata w celu niedopuszczenia do stosowania w tym zakresie niewłaściwych praktyk,
  3. przeprowadzenia analizy podstaw prawnych do fakultatywnego przekształcania funkcjonujących kolegiów w szkoły kształcące na poziomie licencjackim z wykorzystaniem osiągniętego przez nich dorobku naukowego oraz posiadanej bazy.
  4. wprowadzenia zmiany w projekcie rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 polegającej na zwiększeniu wagi P21 z obecnej P21=1 do P21=1,5, ze względu na wysokie koszty kształcenia wynikające między innymi z niższego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, mniejszej liczebności grup oraz konieczności wypłacania dodatków za warunki trudne.
Pilne i szybkie rozwiązania są bardzo istotne w kontekście wprowadzenia przez Parlament Europejski umiejętności posługiwania się językiem obcym do zestawu kompetencji kluczowych oraz planowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzeniem obowiązkowej nauki języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej i  rozszerzeniem  egzaminu gimnazjalnego o część językową.

Konwent Marszałków Województw RP zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP o uwzględnienie niniejszego stanowiska.