W SPRAWIE DEZAGREGACJI WSKAŹNIKÓW WSKAZANYCH DO REALIZACJI W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI I SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRIORYTETÓW

 

Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie lat 2007-2013 traktujemy w Polsce jako niepowtarzalną szansę na uzyskanie trwałych, pozytywnych zmian w relacjach społecznych.
W celu dokonania oceny, czy zmiany o których mowa powyżej zostały dokonane a cel główny PO KL określony jako wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej został osiągnięty, niezbędne było określenie przez Instytucję Zarządzającą POKL właściwego katalogu wskaźników oraz ich wartości docelowych.
Przyjęte w PO KL oraz Szczegółowym Opisie Priorytetów wskaźniki i ich wartości nie dają gwarancji rzetelnej weryfikacji skuteczności działań podjętych we wskazanych dla POKL obszarach wsparcia, np. edukacji, przedsiębiorczości, rynku pracy i integracji społecznej w danych regionie.
Na poziomie monitorowania Priorytetów ustalono wskaźniki rezultatu i produktu, które wskazują planowany do osiągnięcia na zakończenie realizacji Programu stan wynikający z podjętych w ramach Programu działań, a nie ich wpływu na rzeczywistą sytuację w danym obszarze problemowym.
Istotnym problemem zgłaszanym przez regiony jest konieczność jak najszybszej weryfikacji określonych przez Instytucję Zarządzającą, wartości wskaźników dla poszczególnych województw. Głównie zastrzeżenia IP budzą określone przez IZ docelowe wartości wskaźników, których realizacja w odniesieniu do limitów alokacji w niektórych przypadkach wydaje się niemożliwa. Wartości wskaźników powinny być odzwierciedleniem regionalizacji Programu.
Jednocześnie z uwagi na możliwość realizacji projektów do roku 2015, zasadnym jest uwzględnienie przesunięcia daty weryfikacji planowanych do osiągnięcia wskaźników z roku 2013 na rok 2015. Pozostawienie daty weryfikacji w obecnym stanie może spowodować zagrożenie w osiągnięciu założonych wartości docelowych.
Równocześnie powinniśmy dążyć do jak największej spójności wskaźników przyjętych przez stronę Polską ze wskaźnikami funkcjonującymi w statystyce europejskiej, poprzez wprowadzenie do PO KL np. następujących wskaźników: activity rate - stopa aktywności zawodowej, youth education attainment level - poziom osiągnięć edukacyjnych młodzieży.

W związku z powyższym Konwent Marszałków Województw RP postuluje o:

  • zrewidowanie daty zamknięcia programu, pod kątem osiągnięcia zakładanych wskaźników, poprzez przesunięcie daty analizy osiągniętych wskaźników z roku 2013 na rok 2015;
  • uwzględnienie w metodologii dezagregacji wskaźników w ramach komponentu regionalnego POKL charakterystyki potrzeb danego regionu z uwagi na zagrożenie osiągnięcia docelowego stanu i przeprowadzenie ponownej dezagregacji wskaźników w roku 2008.