w sprawie: wdrażania Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Konwent Marszałków wyraża zaniepokojenie obecną procedurą wdrażania, zaproponowaną w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji dla następujących typów operacji:

  • wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnymi i lokalnym poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji; rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.
  • stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

Obecny kształt wdrażania wsparcia transferu wiedzy w regionach tj. procedura systemowa wyboru Beneficjentów realizujących określone typy operacji w ramach Poddziałania 8.2.2, oraz bardzo ograniczony czas na opracowanie w Planach Działań na lata 2007-2008 założeń projektów systemowych realizowanych w ramach powyższego Poddziałania (do 26 października 2007r.) odbiegają od kierunku promowanego przez Komisję Europejską tj. idei szerokiego partnerstwa.
Władze regionalne niewątpliwie podejmują decyzje kształtujące procesy gospodarcze, w tym wspierające innowacje. Jednakże w praktyce, podstawową zasadą leżącą u podstaw tworzenia m.in. regionalnych sieci współpracy jest budowanie na poziomie regionalnym porozumienia – zgodnie z zasadą szerokiego partnerstwa. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte przez regiony w wyniku wdrażania m.in. Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 prowadzi do wniosków, że innowacje i działania badawczo-rozwojowe powinny następować w integracji z sektorem produkcyjnym w regionie. Identyfikacja i kierowanie zasobów w kierunku strategicznych priorytetów regionalnych powinna należeć właśnie do głównych regionalnych partnerów.
Wyłączenie podmiotów aktywnie uczestniczących w już stworzonych w regionie sieciach współpracy oraz podmiotów aspirujących do tworzenia nowych sieci, z systemu ubiegania się o środki przeznaczone na transfer wiedzy oznacza przy niewystarczających własnych środkach finansowych - pozbawienie wielu cennych dla regionu przedsięwzięć źródeł ich finansowania.
Przy obecnej procedurze wdrażania, wątpliwości dotyczą sytuacji w której Instytucja Pośrednicząca nie jest w stanie sama realizować projektów i planuje zlecić ich realizację innym podmiotom. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych ogranicza realizację idei partnerstwa, co bezpośrednio wpłynie na budowę potencjału instytucji zaangażowanych w transfer wiedzy w regionie.

W związku z powyższym Konwent Marszałków Województw RP postuluje o zastosowanie następującego rozwiązania:
Wprowadzenie przez Instytucję Zarządzającą PO KL stosownego zapisu w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 umożliwiającego wybór procedury - systemowej bądź konkursowej – przez Instytucję Pośredniczącą, dla danego typu wsparcia w ramach Poddziałania 8.2.2, z zaznaczeniem i uzasadnieniem tego faktu przez IP w Planie Działania, dla poniższych typów operacji:

  • wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii, pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnymi i lokalnym poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji; rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.
  • stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).