w sprawie: propozycji zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych

 

Dnia 13 grudnia 2007r. Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko w sprawie kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W następstwie przyjętego stanowiska, Zarząd Województwa Śląskiego powołał dnia 12 lutego 2008r. zespół roboczy mający za zadanie opracowanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących działania kolegiów. Pieczę nad zespołem objął Marszałek Województwa Śląskiego. W skład zespołu weszli wybrani przedstawiciele: samorządów województw, właściwych ministerstw, uczelni sprawujących opiekę naukowo-dydaktyczną oraz dyrektorzy kolegiów.
W związku z powyższym, mając na uwadze dotychczasowe i poparte bogatym doświadczeniem funkcjonowanie zakładów kształcenia nauczycieli, a także rozpoczętą od roku 2005 działalność kolegiów pracowników służb społecznych, Konwent Marszałków Województw RP, widząc narastające problemy związane z zapewnieniem kolegiom opieki naukowo - dydaktycznej szkół wyższych, wnioskuje o dokonanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanych z ich funkcjonowaniem, prowadzących nie tylko do uregulowania ich aktualnej sytuacji prawnej, ale także otwarcia przed nimi nowych możliwości.

  1. Stworzenie podstaw prawnych do tworzenia, na podstawie uchwały sejmiku województwa, samorządowych wyższych szkół zawodowych przez wprowadzenie do ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z p.zm.) zapisów umożliwiających samorządom województw tworzenie i prowadzenie tego typu szkół. Konwent Marszałków Województw RP, biorąc pod uwagę politykę rozwoju regionalnego, popiera zarazem propozycje przedstawione w dokumencie o nazwie: „Strategiczne propozycje zmian prawa regulującego funkcjonowanie samorządów terytorialnych” polegające na przekazaniu samorządom województw państwowych szkół zawodowych oraz umożliwienie samorządom województw tworzenie i prowadzenie państwowych wyższych szkół zawodowych.
  2. Uregulowanie opieki naukowo - dydaktycznej poprzez wprowadzenie do ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z p.zm.) zapisów dających szkołom wyższym podstawę prawną do zawierania z organami prowadzącymi kolegia porozumień w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej.
  3. Wprowadzenie do ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z p.zm.) zapisu dotyczącego fakultatywnej możliwości prowadzenia na studiach pierwszego stopnia w specjalności nauczycielskiej, na kierunku filologia, kształcenia w zakresie dwóch specjalności – głównej i dodatkowej. Obecne standardy kształcenia nauczycieli obowiązujące na uczelniach obligują do prowadzenia studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich (głównej i dodatkowej), podczas gdy standardy kształcenia nauczycieli obowiązujące w nauczycielskich kolegiach języków obcych nie przewidują takiego wymogu pozostawiając w tym zakresie dowolność.
  4. Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 1997r. Nr 104, poz. 664 z p.zm.) oraz do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 544) zapisów dających organom prowadzącym kolegia podstawy prawne do określania zasad zatrudniania i wynagradzania opiekunów naukowo - dydaktycznych stosownie  do posiadanych możliwości finansowych. Do chwili obecnej nie wydano odrębnych przepisów określających zasady wynagradzania opiekunów naukowo- dydaktycznych, pomimo istnienia odpowiedniego zapisu § 30 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli, w odniesieniu zaś do rozporządzenia w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych kwestia wynagradzania opiekunów naukowo -dydaktycznych pozostaje nieuregulowana.
  5. Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 544) zmiany organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad kolegiami pracowników służb społecznych poprzez przekazanie sprawowanego nadzoru ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. W obecnym stanie prawnym organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad tymi kolegiami jest kurator oświaty, natomiast w odniesieniu do zakładów kształcenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
  6. Ujednolicenie zapisów art. 9f ust. 6 i art. 77 ust. 7 ustawy o systemie oświaty.  W obecnym stanie prawnym w zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół wyższych, natomiast  do zakładów kształcenia nauczycieli przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące szkół. Zasadnym zatem wydaje się być dokonanie zmiany zapisu odnoszącego się do kolegiów pracowników służb społecznych w sposób analogiczny jaki istnieje w odniesieniu do zakładów kształcenia nauczycieli.
  7. Rozszerzenie zapisu art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela o kolegia pracowników służb społecznych.

Kierując się uzasadnioną potrzebą pilnego uregulowania kwestii kolegiów, Konwent Marszałków Województw RP zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP o uwzględnienie niniejszego stanowiska.

W załączeniu zawarto propozycje zmian obowiązujących przepisów prawa