w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w zakresie działań delegowanych do samorządów województw oraz Pomocy Technicznej.

 

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem obserwuje postęp w przygotowaniu aktów prawnych i innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia działań PROW 2007-2013. Obecnie zasadniczą kwestią, która determinuje rozpoczęcie wdrażania działań samorządowych jest ostateczne i jednoznaczne określenie zakresu akredytacji dla działań delegowanych. Stąd też apelujemy o jak najszybsze podjęcie stosownych decyzji w tej sprawie.

Mając na uwadze specyfikę działań delegowanych do samorządów województw, a w szczególności Osi IV LEADER, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na potrzebę przygotowania wyżej wymienionych dokumentów w procesie partnerskiego dialogu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządami województw. W związku z tym Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej uwzględniając potrzebę sprawnego i możliwie szybkiego wdrożenia działań samorządowych PROW 2007-2013 ponawia wolę współpracy przy tworzeniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu wdrażania. Apeluje jednocześnie o merytoryczną dyskusję uwag zgłaszanych przez samorządy województw do przygotowywanych aktów prawnych i procedur. Apel ten wynika z troski o jak najlepszą jakość dokumentów, które będą stanowiły podstawę wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zadowolenie z powodu uwzględnienia przygotowanych przez Konwent propozycji nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków z budżetu państwa. Nowelizacja ta pozwoli na uregulowanie systemu finansowania niektórych działań PROW 2007-2013, umożliwi uzyskanie pożyczek preferencyjnych beneficjentom Osi III i IV PROW 2007-2013, a także daje możliwość finansowania struktur organizacyjnych odpowiedzialnych w samorządach województw za wdrażanie PROW 2007-2013. Zwracamy jednak uwagę, że do pełnej sprawności systemu finansowania konieczne jest natychmiastowe uruchomienie Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Należy dodać, że dotychczas prowadzone prace mające na celu przygotowanie samorządów województw do wdrażania działań delegowanych finansowane są w całości z budżetów poszczególnych województw.

Konwent Marszałków RP wnosi również o przyspieszenie prac nad wdrożeniem systemu informatycznego, który umożliwi właściwą realizacje zadań delegowanych do samorządów województw oraz powiązanie ich z systemem finansowo – księgowym Agencji Płatniczej. Na potrzebę istnienia systemu zapewniającego ujednoliconą formę wprowadzanych danych już na początku uruchamiania działań wskazują doświadczenia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.