w sprawie: warunków kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych w roku 2008

 

Samorządy Województw odpowiadające za politykę zdrowotną w regionach nie posiadają formalnych możliwości wpływania na finansowanie służby zdrowia.

W związku z przedstawionymi do konsultacji przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia warunkami kontraktowania świadczeń medycznych w roku 2008 Konwent Marszałków Województw RP wyraża najwyższe zaniepokojenie i obawy o dalsze funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej.

Konwent Marszałków Województw RP nie wyraża zgody na monopolistyczne warunki NFZ, dotyczące obniżenia wartości niektórych, w opinii świadczeniodawców najczęściej stosowanych procedur.

Konwent Marszałków Województw RP domaga się wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia takich rozwiązań, które zapewnią dostęp do nowoczesnych świadczeń medycznych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej.

Konwent Marszałków Województw RP uznaje za niezbędne poprzedzenie wdrażania nowych zasad kontraktowania świadczeń medycznych okresem przejściowym, w wymiarze minimum 6 miesięcy, dla przeprowadzenia wnikliwych analiz efektów wprowadzania nowego sposobu rozliczania procedur medycznych.

Katowice, 11 października 2007 roku

W imieniu Przewodniczącego Konwentu Marszałków Województw
Marszałka Województwa Śląskiego


Uzasadnienie

Szczegółowa analiza zaproponowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia warunków zawierania umów ze świadczeniodawcami daje podstawy dla przewidywania faktycznego obniżenia poziomu finansowania świadczeń medycznych przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Sejmiki Wojewódzkie są organami założycielskimi znaczącej części Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, aktualnie wiele placówek publicznej służby zdrowia znajduje się w trudnej, często dramatycznej sytuacji ekonomicznej, która wynika z braku pokrycia środkami finansowymi wykonywanych przez te zakłady świadczeń medycznych.

Występujące od wielu miesięcy protesty, niepokoje i akcje strajkowe środowiska medycznego są potwierdzeniem niewłaściwego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W szczególności trudna sytuacja dotyczy lecznictwa szpitalnego, gdzie zaproponowany przez NFZ na rok 2008 system rozliczeń pogrupowanych i jednocześnie o zmienionej wartości jednostkowej procedur medycznych, mimo podwyższenia wartości punktu z 10,30 zł do 12,00 zł, faktycznie może skutkować obniżeniem finansowania szpitali.

W większości przypadków wyceny świadczeń medycznych, NFZ proponuje istotne obniżenie wartości procedur medycznych, wstępnie można szacować, że dochody szpitali realizujących już obecnie w niektórych zakresach maksymalnie możliwą do wykonania liczbę świadczeń, ulegną obniżeniu o ok. 20% w stosunku do roku bieżącego.

Niedoszacowanie procedur występuje zarówno w tych przypadkach, które wykonywane są najczęściej w szpitalach powiatowych jak i w tych procedurach, które realizowane są przez najwyżej wyspecjalizowane oddziały i kliniki medyczne.

Jak wynika z wstępnej analizy drastycznie niekorzystne rozliczenia NFZ zaproponował w odniesieniu do procedur wykonywanych w oddziałach szpitalnych, które w największej liczbie podlegają samorządom województw, a także samorządom powiatów, tj. : w oddziałach zabiegowych(chirurgicznych , ortopedycznych), ginekologiczno – położniczych, okulistycznych, dziecięcych.

Wbrew przewidywanemu wzrostowi wartości kontraktu o około 16 %( co wynika ze wzrostu wartości jednostkowej punktu) w zakresie pulmonologii, w wyniku zmian dokonanych w katalogu świadczeń faktyczne podwyższenie wartości kontraktów można przewidywać maksymalnie na poziomie 3%.

Jako przykład propozycji NFZ, które dają finansowanie procedur na poziomie poniżej wartości niezbędnych dla zabezpieczenia prawidłowej diagnostyki leczenia i opieki nad pacjentami należy wskazać następujące oddziały: zabiegowe, neurologiczne (w tym przeznaczone dla leczenia chorych z udarami mózgowymi) oraz dziecięce i onkologiczne (w tym specjalistyczne takie jak hemato–onkologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, chirurgii nowotworów głowy i szyi, układu pokarmowego, gruczołów dokrewnych).

Konwent Marszałków uznaje za niewłaściwe podniesienie wymogów dotyczących lecznictwa psychiatrycznego i leczenia uzależnień ( kwalifikacje personelu ) ze względu na brak możliwości ich spełnienia przez ośrodki poza akademickie.

Za niekorzystne Konwent Marszałków uznaje propozycje rozliczania usług medycznych wykonywanych u pacjentów przebywających na różnych oddziałach szpitala, w tym w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej.

Pomimo możliwości łączenia procedur chirurgicznych z pobytem na OAiITM, zmiana zasad rozliczania tych oddziałów (pominięcie przy rozliczaniu dwóch pierwszych dni pobytu, rozliczanie wg tzw. punktu transformowanego) oraz generalnie obniżenie punktacji procedur zabiegowych powoduje, że łącznie wartość środków finansowych możliwych do uzyskania za pacjenta z NFZ, waha się w granicach kwoty uzyskiwanej obecnie, a więc nie poprawi finansowania takich pacjentów.

Konwent Marszałków nie wyraża zgody na monopolistyczne warunki NFZ, dotyczące obniżenia wartości niektórych, w opinii świadczeniodawców najczęściej stosowanych procedur,oraz brak możliwości łączenia procedur, co ma miejsce np. wo dniesieniu do procedur onkologicznych (np. : brak możliwości łączenia procedur radioterapii i brachyterapii z innymi procedurami).

Bardzo krótki czas przeznaczony na zgłoszenie uwag nie pozwala dokonać szczegółowej analizy efektu finansowego zmian sposobu kontraktowania ale fakt, że najczęściej stosowane procedury wycenione są niżej niż było to w dotychczasowym systemie powoduje, że Konwent Marszałków protestuje przeciwko przyjęciu do stosowania z dniem 1 stycznia 2008 roku nowego systemu rozliczania usług medycznych.

Właściwe finansowanie, a więc właściwe funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom naszego kraju.

Katowice, 10 października 2007 roku