w sprawie: Konsekwencji finansowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i samorządów terytorialnych w aspekcie wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych w przepisach prawa drogowego

 

Konwent Marszałków Województw wyraża zaniepokojenie stanem oraz planowanym kierunkiem zmian w przepisach prawa drogowego związanych z działalnością wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które powodują ograniczenia w możliwości ich finansowania. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego zostały utworzone na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ich podstawowym zadaniem było i jest nadal przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ośrodki mogą prowadzić działalność gospodarczą. Podstawowym źródłem finansowania są przychody z opłat osób przystępujących do egzaminów państwowych na określone uprawnienia do kierowania pojazdami. Do 2005 roku pozwalały one na finansowanie bieżącej działalności i potrzeb rozwojowych ośrodków oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Wprowadzone od 2006 roku zmiany w systemie egzaminowania doprowadziły do powstania problemów z utrzymaniem płynności finansowej i prowadzeniem podstawowej działalności – egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Również proponowane zmiany przepisów nakładają na wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego cały szereg obowiązków bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego ich realizacji. Istnieje obawa, że może to podważyć zasadę samofinansowania tych jednostek oraz doprowadzić do zahamowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wspólną troską marszałków województw odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie WORD-ów a także ich dyrektorów, powinna być zatem dbałość o dalszy i systematyczny rozwój tych jednostek.
Dlatego też rozstrzygnięcia i regulacje prawne dotyczące ich działalności powinny być konsultowane z organami samorządów terytorialnych.

W związku z powyższym Konwent Marszałków Województw RP widzi potrzebę :

  1. powołania komisji ekspertów reprezentujących marszałków województw do współpracy z ministrem właściwym ds. transportu w zakresie określania przyszłych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie;
  2. dla zapewnienia poprawy obsługi egzaminacyjnej klientów WORD-ów, w tym zagwarantowania 30 - dniowego terminu oczekiwania na egzamin, dokonania w trybie pilnym zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. a przede wszystkim:
    • skrócenia czasu trwania egzaminu w ruchu drogowym z dotychczasowych 40 do 30 minut,
    • rejestracji elektronicznej przebiegu egzaminu praktycznego wyłącznie na życzenie osoby egzaminowanej,
    • bezwzględnego przerwania egzaminu praktycznego w przypadku oceny negatywnej.

Wprowadzenie wnioskowanych zmian nie pogorszy obowiązujących procedur i standardów egzaminacyjnych a przyczyni się do obniżenia kosztów organizacji i przeprowadzania egzaminów. Będzie to korzystne także dla osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy, ponieważ pozwoli zachować w nie zmienionej wysokości pobierane opłaty egzaminacyjne.
Konieczna jest jeszcze taka zmiana przepisów dotycząca funkcjonowania WORD-ów, która umożliwi im prowadzenie w szerszym zakresie działalności gospodarczej wspólnie z innymi podmiotami.