w sprawie: nie przekazania odpowiedniej ilości etatów kalkulacyjnych samorządom województw na realizacje zadań w ramach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji samorządowej na rok 2008.

 

Konwent Marszałków Województw RP wyraża niepokój związany z obecnym stanem realizacji ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji samorządowej (tzw. ustawy kompetencyjnej) w sprawach które z dniem 1 stycznia 2008 zostaną przekazane samorządom województw, a które wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2001 – Prawo Wodne.

Szczególny niepokój budzi proponowana przez Wojewodów liczba przekazanych Urzędom Marszałkowskim etatów, która zdaniem Konwentu Marszałków Województw RP jest wysoce niewystarczająca i która nie zapewni merytorycznej, a przede wszystkim terminowej realizacji całości zadań wynikających z tzw. ustawy kompetencyjnej.

Konwent Marszałków Województw RP zauważa znaczną dysproporcję pomiędzy ilością przejmowanych zadań a liczbą etatów, która wg szacunków Urzędów Marszałkowskich powinna być znacznie wyższa.

Jednocześnie Konwent Marszałków Województw RP zwraca uwagę, że odniesieniu do niektórych województw, w ślad za przejmowanymi zadaniami powinno następować przekazywanie dla przejmowanych pracowników odpowiedniej powierzchni pomieszczeń Urzędów Wojewódzkich lub odpowiednich środków na ich wynajęcie.

Konstrukcja prawna tzw. ustawy kompetencyjnej narzuca samorządom przejęcie proponowanej przez Wojewodów ilości etatów dając im jedynie możliwość zakwestionowania kompetencji pracowników, którzy na jej mocy stali się pracownikami samorządów dlatego Konwent Marszałków Województw RP wyraża niezadowolenie z naruszonej zasady, określonej w Konstytucji RP dotyczącej zasad finansowania oraz jednego z celów tzw. ustawy kompetencyjnej jakim jest przekazanie zadań bez poniesienia kosztów przez samorządy województw.

Konwent Marszałków Województw RP apeluje o zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o dochodach samorządu terytorialnego przez wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu pozwalającego samorządom województw na dochodzenie roszczeń z tytułu nieprawidłowo ustalonych kwot przez Wojewodów.

Konwent Marszałków Województw RP wyraża nadzieję, iż przychylne rozpatrzenie zawartych w stanowisku postulatów przyczyni się do sprawnej realizacji przekazanych zadań.

UZASADNIENIE DO STANOWISKA KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

w sprawie: nie przekazania odpowiedniej ilości etatów kalkulacyjnych samorządom województw na realizacje zadań w ramach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmiana w podziale zadań i kompetencji administracji samorządowej na rok 2008.

Zadania przypisane od 1 stycznia 2008 r. i dotychczas wykonywane przez samorządy województw będą realizowane w pięciu pionach merytoryczno - organizacyjnych:

  • „opłatowym”
  • „reglamentacyjnym”
  • „inspekcyjnym”
  • „strategiczno - planistycznym”
  • „geologicznym”.

Prawidłowe wykonanie zadań w wyżej wymienionych pionach wynikających z tzw. ustawy kompetencyjnej w dużej mierze zależeć będzie od liczby, kompetencji, sumienności i doświadczenia zatrudnionych pracowników. Na podstawie szacunkowych danych zebranych przez Urzędy Marszałkowskie liczba etatów stanowi około 50% zapotrzebowania w zakresie ochrony Środowiska . Można się spodziewać, że wyznaczeni przez Wojewodów pracownicy będą przytłoczeni nadmiernym ciężarem nałożonych na nich obowiązków, zamiast szkolić się i podnosić kwalifikacje, szukać będą wkrótce nowego zatrudnienia i lepszego wynagrodzenia.

Konwent Marszałków Województw RP pragnie zwrócić uwagę na poniższe dane szacunkowe, uzyskane z Urzędów Marszałkowskich w sprawie zadań na 2008 rok w związku z tzw. ustawą kompetencyjną.

Lp. Województwo Ilość etatów planowanych przez Urząd Marszałkowski Ilość etatów proponowanych przez Wojewodę
1 Lubuskie 8 0
2 Łódzkie 12 10
3 Zachodniopomorskie 14 6
4 Śląskie 52 28
5 Pomorskie 13 13
6 Lubelskie 9,5 3,4
7 Wielkopolskie 46 10
8 Dolnośląskie 22 16
9 Małopolskie 23 17
10 Opolskie 10 7
11 Kujawsko-Pomorskie brak danych 8
12 Mazowieckie brak danych 14
13 Podkarpackie 25 7
14 Warmińsko-Mazurskie brak danych brak danych
15 Podlaskie 6,4 3,4
16 Świętokrzyskie brak danych brak danych

* stan na 14 listopada 2007 r.

Dodatkowo przekazanie zadań samorządom województw na podstawie tzw. ustawy kompetencyjnej obciąża kosztami przede wszystkim stronę samorządową. Konwent Marszałków Województw RP wyraża niezadowolenie z faktu, iż samorządy województw są zobligowane do poniesienia kosztów związanych choćby z obsługą spraw kadrowych, płacowych oraz technicznych.

Ponadto Konwent Marszałków Województw RP wyraża obawę dotyczącą nieuwzględnienia wypłat występujących obok wynagrodzeń bieżących w ramach:

  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008,
  • ewentualnych świadczeń pieniężnych, należnych pracownikom mianowanym,    - ewentualnych odpraw emerytalnych dla pracowników mianowanych, chcących skorzystać z prawa do emerytury.