w sprawie: przekształceń w spółkach grupy PKP

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o działaniach zmierzających do wydzielenia z majątku PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. części która realizuje przewozy pasażerskie międzywojewódzkie, Konwent Marszałków Województw RP ostro i zdecydowanie sprzeciwia się podejmowaniu takich kroków. Protestujemy przeciwko takim działaniom bez względu na to czy majątek ten służyć ma utworzeniu nowego podmiotu, czy też w konsekwencji być włączony do innej spółki. W świetle koniecznych przekształceń spółki PKP Przewozy Regionalne każde działanie obniżające majątek PKP Przewozy Regionalne bądź też zmniejszające możliwość uzyskiwania przychodów muszą być przez Samorządy Województw w całej rozciągłości postrzegane negatywnie.

Konwent Marszałków RP widzi potrzebę zmian, przekształceń w spółkach PKP a w szczególności PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. czego dowodem są dotychczasowe stanowiska wyrażane przez Konwent Marszałków i przesyłane do Ministra Transportu. Samorządy Województw uznawały, iż przekształcenia w zakresie organizacji i realizacji przewozów kolejowych są konieczne i szczególnie w ostatnim czasie aktywnie włączały się w prace nad regionalizacją przewozów pasażerskich.

Pragniemy przypomnieć, iż samorządy województw w trakcie dotychczas prowadzonych prac nad przekształceniami spółki PKP Przewozy Regionalne uważały, iż mogą być współwłaścicielami bądź właścicielami podmiotów powstałych przez podział spółki PKP Przewozy Regionalne (spółka w każdym województwie lub spółki obejmujące kilka województw) lub poprzez przejęcie udziałów w spółce PKP Przewozy Regionalne. Połączone powinno to być również z oddłużeniem PKP PR, przekazaniem niezagospodarowanych zapleczy, a także przekazania niektórych linii i nieruchomości na rzecz samorządów.

Ponadto w roku ubiegłym i I półroczu bieżącego roku samorządy województw aktywnie uczestniczyły w powołanym przez Ministra Mirosława Chaberka Zespole Roboczym ds. Regionalnych Przewozów Pasażerskich, który wypracowywał propozycje projektów zmian ustawowych i organizacyjnych, choć efekt w postaci definicji przewozów międzywojewódzkich zawarty w ustawie o transporcie kolejowym daleki jest od jednoznaczności.

Mając na uwadze dotychczasowe działania Konwent Marszałków stoi na stanowisku, iż działania ukierunkowane na reformowanie spółek PKP bez wspólnego z samorządami wojewódzkimi określania zmian w organizacji i wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich są niewłaściwe i mogą świadczyć o próbie instrumentalnego traktowania Samorządów Województw.