w sprawie sposobu wykorzystania odsetek narosłych na rachunkach programowych Regionalnych Programów Operacyjnych z tytułu płatności zaliczkowych
 
Konwent Marszałków Województw RP jako reprezentacja wszystkich Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi stoi na stanowisku, że decyzje dotyczące sposobu wykorzystania odsetek narosłych na rachunkach programowych Regionalnych Programów Operacyjnych z tytułu płatności zaliczkowych przekazywanych przez Komisję Europejską powinny pozostawać w kompetencji  Instytucji  Zarządzających. Odsetki  narosłe  na  rachunkach programowych Regionalnych Programów Operacyjnych powinny być wykorzystywane przez każdą Instytucję Zarządzającą w sposób przez nią wybrany, zgodny z art. 83 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi ponoszą pełną odpowiedzialność za zarządzanie programami operacyjnymi. Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 to one są też odpowiedzialne za właściwe zarządzanie finansami i rozdysponowania środków finansowych w ramach RPO.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie z dnia 21 marca 2008 r. znak: DPR-III-9265-45-JW/08, przekazanym wszystkim Instytucjom Zarządzającym RPO, a stanowiącym odpowiedź na zapytanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące sposobu wykorzystania odsetek narosłych na rachunkach programowych Regionalnych Programów Operacyjnych z tytułu płatności zaliczkowych, przywołuje art. 83 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wskazując, że wszelkie odsetki uzyskane z tytułu płatności zaliczkowej księguje się na koncie danego programu operacyjnego, uznając je za zasoby danego państwa członkowskiego w formie krajowego wkładu publicznego i deklaruje Komisji w chwili końcowego zamknięcia programu operacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje jednocześnie, iż z uwagi na fakt planowanej realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektów objętych pomocą publiczną, współfinansowanych ze środków budżetu państwa, Minister Finansów wykorzysta część odsetek z tytułu płatności zaliczkowej na współfinansowanie ze środków budżetowych ww. projektów.
Pozostałą część odsetek Minister Finansów przeznaczy na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przez państwowe jednostki budżetowe. Jeżeli wartość naliczonych odsetek od płatności zaliczkowych będzie wyższa od łącznej kwoty środków budżetu państwa przekazanych na współfinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach pomocy publicznej oraz współfinansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, to różnica zostanie przekazana samorządom województw w postaci dotacji rozwojowej. Jednocześnie w piśmie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawarta jest informacja, iż takie rozwiązanie kwestii wykorzystania odsetek na rachunkach programowych RPO było przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Finansów.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko
 
Uzasadnienie

Pozostawienie Instytucjom Zarządzającym RPO kompetencji w kwestii wykorzystania odsetek narosłych na rachunku programowym pozwoli na należyte zarządzanie finansami w ramach Programu zgodnie z zasadą obowiązującą przy konstruowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej definiowaną poprzez odwołanie do gospodarności, skuteczności i efektywności.

Biorąc pod uwagę że „krajowy wkład publiczny" obejmuje zarówno środki budżetu państwa, jak i środki jednostki samorządu terytorialnego, odsetki od środków przekazanych przez Komisję Europejską na realizację danego RPO powinny być przekazywane Instytucjom Zarządzających RPO w ramach dotacji rozwojowych i to one powinny decydować o przeznaczeniu tych środków.

Wskazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozwiązanie znacznie również utrudni Instytucjom Zarządzającym RPO wywiązanie się z zapisów Kontraktu Wojewódzkiego, ponieważ wskazany tam sposób wnioskowania i rozliczania kolejnych transz dotacji rozwojowej oraz przygotowywany przez Ministra Rozwoju Regionalnego roczny plan udzielania dotacji nie przewiduje zwiększenia danej transzy o przekazaną przez Ministerstwo Finansów część odsetek. Będzie to jednocześnie powodować duże trudności przy planowaniu zarówno budżetu Instytucji Zarządzających w ramach RPO, jak i budżetu państwa opartego na budżetach Instytucji Zarządzających.