w sprawie powierzenia samorządom województw funkcji instytucji pośredniczącej dla Osi IV - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013)

 

W nawiązaniu do deklaracji złożonej przez Związek Województw RP we wrześniu 2007 r. w sprawie pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej dla Osi IV – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) oraz podjęcia w dniu 9 kwietnia 2008 r. przez kierownictwo resortu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzji o powierzeniu samorządom województw funkcji instytucji pośredniczącej dla Osi IV, przedstawiciele Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej wyrażają zainteresowanie tą propozycją.

Jednocześnie samorządy województw dostrzegają szereg kwestii związanych z realizacją zadań w ramach OSI IV PO RYBY, wymagających szczegółowego wyjaśnienia, między innymi konieczność zmian struktury organizacyjnej i utworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się realizacją tych zadań w strukturach organizacyjnych urzędów marszałkowskich.

Kolejnymi kwestiami wymagającymi szczegółowego wyjaśnienia są zasady finansowania delegowanych działań i rozliczania Pomocy Technicznej oraz harmonogram realizacji poszczególnych zadań w ramach kolejnego Programu Operacyjnego.

Do zadań samorządów województw jako instytucji pośredniczącej należeć będzie między innymi współpraca z instytucją zarządzającą przy wyborze obszarów zależnych od rybactwa oraz Grup Lokalnych, obsługa Grup Lokalnych działających na obszarach poszczególnych województw oraz weryfikacja wniosków złożonych przez te Grupy.

Szereg obowiązków związanych z realizacją przez samorządy województw zadań wymienionych powyżej, powoduje konieczność jasnego i wyczerpującego określenia zasad finansowania i kompetencji organizacyjnych w tym zakresie.

W chwili obecnej samorządy województw realizują zadania związane z przygotowaniem się do wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponosząc koszty zatrudnienia pracowników oraz dostosowania struktur do wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozszerzenie zakresu kompetencji i finansowanie nowych etatów związanych z realizacją zadań wynikających z PO RYBY jest niezgodne z ww. przepisami.

Mając powyższe na uwadze, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej uważa za konieczne zorganizowanie spotkania przedstawicieli Departamentu Rybołówstwa oraz Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami samorządów województw w celu określenia szczegółowych zasad organizacji i finansowania przejęcia zadań w ramach Osi IV PO RYBY.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko