w sprawie bieżącego stanu prac nad usamorządowieniem spółki PKP Przewozy Regionalne

Konwent Marszałków Województw RP, w swoim stanowisku z dnia 17 kwietnia 2008 r., sformułował kluczowe warunki poparcia przez samorządy województw procesu usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne. Konwent stwierdził, iż niespełnienie wyartykułowanych warunków spowoduje wycofanie wcześniejszego pozytywnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Proces usamorządowienia spółki PKP Przewozy Regionalne jest procesem rodzącym daleko idące konsekwencje finansowe i organizacyjne dla samorządów.
Ograniczanie jego zakresu jedynie do kwestii technicznych oraz przekazania majątku spółki nie oddaje całej złożoności tego procesu. Dlatego też samorządy oczekiwały i oczekują  aktywnego  uczestnictwa  w  rozwiązywaniu  wszystkich  aspektów usamorządowienia ze strony Rządu RP. Stanowisko strony rządowej wobec warunków samorządów, przedstawione w piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Boniego z dnia 16 czerwca 2008 r. przekazanym na ręce Przewodniczącego Konwentu, jest dalece niezadowalające i nie wyjaśnia nawet w części postulowanych kwestii.

1. Pełne oddłużenie PKP PR na dzień przekazania udziałów z zobowiązań krótko- i długoterminowych

Z rzeczonego pisma dowiadujemy się o zasadach oddłużenia spółki ze zobowiązań sprzed l maja 2004 roku, które samorządom są powszechnie znane z wcześniejszych ustaleń oraz z ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", natomiast brak jest jakiegokolwiek odniesienia do zobowiązań spółki powstałych po tej dacie. Województwa stoją na stanowisku, iż zobowiązania spółki do dnia przejęcia udziałów przez samorządy winny zostać w całości uregulowane, a przejęta spółka winna być wolna od jakichkolwiek zobowiązań.
W tej sprawie oczekujemy określonych gwarancji w postaci podpisanego porozumienia pomiędzy stronami rządową i samorządową.

2. Zapewnienie dostępu do środków finansowych na niezbędne inwestycje i modernizacje współce PKPPR

Będący w dyspozycji spółki tabor kolejowy oraz inne składniki majątkowe celem zapewnienia niezakłóconego wykonywania działalności operacyjnej wymagają bezspornie znaczących nakładów finansowych. Wskazywanie jako źródła finansowania niezbędnych remontów i modernizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w świetle zapisów programu oraz obowiązujących procedur nie stanowi żadnej gwarancji pozyskania środków.

Jedynym realnym rozwiązaniem jest wzmiankowane w piśmie stworzenie nowego mechanizmu dofinansowywania zadań własnych województw. Mechanizm ten w świetle ustawowego przesądzenia procesu usamorządowienia nie może być uzależniony od zakresu i terminu przygotowanej przez rząd dalszej decentralizacji zadań administracji rządowej.
Samorządy oczekują konkretnych propozycji w tym zakresie w formie całościowych projektów aktów prawnych gwarantujących środki na ten cel.

3. Zrekompensowanie poziomu dochodów samorządów pokrywających zmniejszone przychody spółki z tytułu niezrealizowania przez, nią przewozów międzywojewódzkich


Rozdzielenie wykonywania przewozów regionalnych i międzywojewódzkich zdaniem samorządu wpłynie jednoznacznie negatywnie na kondycję finansową przejmowanej spółki. Powyższe zdanie samorządu potwierdzają złożone województwom w ostatnich dniach oferty dopłat za wykonywanie przewozów w roku 2009 przez spółkę PKP Przewozy Regionalne, które kształtują się na poziomie wyższym od roku bieżącego nawet o 40-50%. Uważamy, że pokrycie tego deficytu winno być zrekompensowane zwiększonym udziałem w podatkach, z których tworzone są dochody własne województw.
Oczekujemy przygotowania stosownych projektów  regulacji  prawnych zapewniających zwiększone dochody budżetów województw.

4. Partnerskie uwzględnienie warunków majątkowych, pracowniczych, prawnoorganizacyjnych oraz finansowych wypracowanych przez zespoły robocze Konwentu

Ze strony PKP samorządy otrzymały informacje o rozpoczętych alokacjach taboru, majątku nieruchomego oraz przemieszczeniach pracowników. Zespoły robocze przedstawiły własne stanowisko w powyższej sprawie. Propozycje samorządów nie zostały w żaden sposób uwzględnione, a spółki PKP kontynuują procesy przemieszczeń majątku oraz personelu.

Oczekujemy aktywnej postawy Ministra Infrastruktury w trakcie w pełni partnerskich i respektujących argumenty stron negocjacji i uzgodnień zespołów roboczych w tym zakresie.

Konwent Marszałków Województw RP oczekuje spełnienia warunków wyrażonych w stanowisku z dnia 17 kwietnia br., w formie przedstawionej w niniejszym stanowisku, do dnia 15 sierpnia 2008 r. Jednocześnie wnosimy o pilne zorganizowanie spotkania Strony Rządowej ze Stroną Samorządową w celu wyjaśnienia i doprecyzowania wszelkich niejasności i rozbieżności interpretacyjnych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Konwent Marszałków wycofa swoje poparcie do zakładanego procesu usamorządowienia.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko