4-5 marca 2015 r.

L.p. Stanowisko Konwentu Marszałków w sprawie: z dnia Miejscowość Województwo
1. utrzymania na dotychczasowych zasadach określonych w Porozumieniu zawartym w dn. 9 grudnia 2008r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Województwami finansowania lub współfinansowania przez samorządy województw zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych z Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2019 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
2. zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
3. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
4. zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
5. zmiany ustawy o odpadach 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
6. zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
7. decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnośnie wysokości kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanej dla osób pozostających bez zatrudnienia udzielanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
8. zwiększenia zasobów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
9. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014 - 2020. 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
10. Kontraktu Terytorialnego. 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
11. terminu gotowości do poddania się audytowi desygnacyjnemu. 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
12. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (ustalone i podjęte podczas posiedzenia) 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
13. utworzenia i określenia składu Zespołu ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych (ustalone i podjęte podczas posiedzenia) 05 marca 2015 r. Poznań Wielkopolskie