2-3 września 2015

L.p. Stanowisko Konwentu Marszałków w sprawie: z dnia Miejscowość Województwo
1. w sprawie zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie własności dróg w miastach na prawach powiatu 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
2. w sprawie zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie kaskadowych zmian kategorii dróg publicznych 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
3. w sprawie zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie rozliczeń w przypadku zmian w kategoriach dróg 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
4. w sprawie wzajemnego honorowania biletów kolejowych przez przewoźników realizujących umowy PSC na rzecz różnych organizatorów 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
5. w sprawie zapewnienia środków finansowych na rekompensowanie połączeń autobusowych w ramach umowy PSC po 31.12.2016 roku 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
6. w sprawie zapewnienia koniecznych środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania organizowania kolejowych połączeń transgranicznych 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
7. w sprawie źródła finansowania zadań związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew lub krzewów dla miast na prawach powiatu 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
8. w sprawie zapewnienia koniecznych środków finansowych na koszty obsługi zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez samorząd województwa 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
9. w sprawie interpretacji zapisów Umowy Partnerstwa w zakresie możliwości realizacji inwestycji w drogi lokalne w ramach Celu Tematycznego 7 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
10. w sprawie zmian prawnych usprawniających działanie samorządu województwa w zakresie zarządzania rozwojem 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
11. w sprawie procesu opracowywania oraz zakresu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w kontekście autonomii Regionów oraz zapisów wynegocjowanych z Komisją Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
12. w sprawie respektowania przez Instytucję Audytową prawomocnych wyroków sądów zapadłych w sprawie decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO 02 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
13. w sprawie konieczności intensyfikacji prac nad poprawą sytuacji w ochronie zdrowia oraz opracowania i wdrożenia wieloletniego programu wsparcia podmiotów leczniczych dla których samorządy województw pełnią funkcję podmiotów tworzących 03 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
14. w sprawie konieczności podjęcia prac nad stworzeniem mechanizmów wspierających działalność inwestycyjną w obszarze regionalnych systemów ochrony zdrowia w Polsce 03 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
15. w sprawie lecznictwa psychiatrycznego. 03 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
16. w sprawie wprowadzenia uregulowań normatywnych dotyczących wycofania projektowanej zmiany art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz zmiany 03 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
17. w sprawie wprowadzenia uregulowań normatywnych dotyczących źródła zwrotu przez marszałków województw nadpłaty oraz oprocentowania nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 03 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie
18. w sprawie dostosowania zakresu audytów krajobrazowych do skali regionalnej 03 września 2015 r. Wrocław Dolnośląskie