24-25 czerwca 2015

 

L.p. Stanowisko Konwentu Marszałków w sprawie: z dnia Miejscowość Województwo
1. w sprawie rozszerzenia regulacji dotyczącej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
2. w sprawie przedstawienia propozycji zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
3. w sprawie sytuacji finansowej Ośrodków Doradztwa Rolniczego 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
4. w sprawie zwiększenia limitów przyjęć na kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczne w roku akademickim 2015/2016 i kolejnych latach 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
5. w sprawie udostępnienia podmiotom tworzącym oraz podległym podmiotom leczniczym ustawowych narzędzi do skorzystania z pomocy budżetu państwa w przypadku ich restrukturyzacji 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
6. w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o działalności leczniczej w zakresie wydłużenia terminu umożliwiającego podmiotom wykonującym działalność leczniczą dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
7. w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację zadań wybranych do dofinansowania ze środków jednostki samorządu terytorialnego w ramach konkursów ofert, których dokonano przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
8. w sprawie projektu ustawy Prawo wodne. 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
9. w sprawie sytuacji producentów tytoniu i branży tytoniowej w obliczu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. tzw. „dyrektywy tytoniowej”. 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
10. w sprawie potrzeby prowadzenia badań w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, mających na celu ujawnianie symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów prognozowanych zagrożeń 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie
11. w sprawie funkcjonowania „Pakietu Onkologicznego”. 25 czerwca 2015 r. Poznań Wielkopolskie