Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków 29 czerwca 2017 w Krynicy Zdroju

Stanowisko

pdf ikonastanowisko nr 26 w sprawie zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

odp_MZ_na_Stanowisko_nr_26

pdf ikonaStanowisko nr 27 w sprawie poparcia dla planu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015 roku w zakresie wojewódzkich rad dialogu społecznego

odp_na_Stanowisko_nr_27

odp_KP_na_Stanowisko_nr_27

odp_MRPiPS_na_stanowiska_KM_nr 27_42

pdf ikonaStanowisko nr 28 w sprawie przystąpienia do koalicji pod nazwą: „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”

pdf ikonaStanowisko nr 29 w sprawie podjęcia pilnych działań na szczeblu rządowym zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce

odp_na_Stanowisko_nr_29

odp_ME_na_Stanowisko_nr_29

pdf ikonaStanowisko nr 30 w sprawie roli struktur ROT i LOT i ich współpracy z JST w rozwoju i promocji gospodarki turystycznej w Polsce

odp_MSiT_na_Stanowisko_nr_30

pdf ikonaStanowisko nr 31 w sprawie rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych

pdf ikonaStanowisko nr 32 w sprawie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

pdf ikonaStanowisko nr 33 w sprawie realokacji środków przeznaczonych na rekompensaty wodno – środowiskowe dla rybaków śródlądowych na rzecz wsparcia rybaków morskich w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020)

odp_MGMiZS_na_Stanowisko_nr_33

pdf ikonaStanowisko nr 34 w sprawie przywrócenia możliwości kwalifikowania podatku VAT, odliczanego częściowo wg proporcji ustalonych zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 2a–2h i 22 ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193) oraz art. 90 ust. 2. ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z projektowaną zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020

pdf ikonaStanowisko nr 35 dotyczące deficytu finansowo-kadrowego w ochronie zdrowia

pdf ikonaStanowisko nr 36 w sprawie planowanej przez Rząd RP reformy polityki rynku pracy

odp_na_Stanowisko_nr_36

pdf ikonaStanowisko nr 37 w sprawie przyszłości polskiej psychiatrii – rozwoju różnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym wieku podeszłego, w kontekście zmian systemowych oraz niedofinansowania tego rodzaju świadczeń
pdf ikonaStanowisko nr 38 dotyczące potrzeby wprowadzenia systemowych zmian i zwiększenia nakładów na opiekę długoterminową i geriatryczną
pdf ikonaStanowisko nr 39 w sprawie konieczności wprowadzenia regulacji prawnych, które będą skutecznie przeciwdziałać składowaniu i magazynowaniu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych

pdf ikonaStanowisko nr 40 w sprawie utrzymania kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny w szkołach policealnych prowadzonych przez samorządy województw

odp_na_Stanowisko_nr_40

odp_MZ_na_Stanowisko_nr_40

pdf ikonaStanowisko nr 41 w sprawie budowy tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych

odp_na_Stanowisko_nr_41

odp_MS_na_Stanowisko_nr_41

pdf ikonaStanowisko nr 42 w sprawie uproszczenia i skrócenia procesu akceptowania przez niemieckie kasy chorych zwolnień lekarskich wystawianych przez polskich lekarzy osobom pracującym w Niemczech

odp_na_Stanowisko_nr_42

odp_MRPiPS_na_stanowiska_KM_nr 27_42

odp_ZUS_na_Stanowisko_nr_42

pdf ikonaDeklaracja potwierdzająca wolę współpracy Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w Polsce