KM Opolskie 2018

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 31 stycznia 2018 r. w Opolu

Stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 1_I

w sprawie zmiany przepisów dot. przejmowania nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne.

pdf ikonaStanowisko nr 2_I

w sprawie konieczności podjęcia działań w ochronie zdrowia umożliwiających poprawę dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w kontekście aktualnej akcji protestacyjnej lekarzy, w tym lekarzy rezydentów.

Odpowiedź MZ na stanowisko nr 2_I Konwentu Marszałków.pdf

pdf ikonaStanowisko nr 3_I

w sprawie w sprawie zwiększenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej limitu na wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych  pracowników realizujących ustawowe zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy.

Odpowiedź MRPiPS na stanowisko nr 3 I Konwentu Marszałków

pdf ikonaStanowisko nr 4_I

w sprawie zmiany terminu opracowania audytów krajobrazowych.

odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 5_I

w sprawie potrzeby dopuszczenia możliwości zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach programów operacyjnych 2014 – 2020 w zakresie projektów opisanych w złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz projektów w odniesieniu do których podpisana została już umowa o dofinansowanie albo podjęta decyzja o dofinansowaniu.

pdf ikonaStanowisko nr 6_I

w sprawie rekomendacji Instytucji Audytowej odnoszących się do weryfikacji podwójnego finansowania i podatku VAT.

pdf ikonaStanowisko nr 7_I

w sprawie stanowiska dotyczącego opodatkowania podatkiem VAT dotacji przekazywanych na realizację projektów w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców oraz projektów dotyczących wsparcia odnawialnych źródeł energii, w ramach których JST nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup infrastruktury na rzecz mieszkańców.

Ramowy program I Konwentu - 31.01.2018 OPOLE.pdf