KM Opolskie 2018

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Pokrzywnej

Stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 8 II

w zakresie konieczności obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

pdf ikonaStanowisko nr 9 II

zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcą

Odpowiedź Min. Finansów na stanowiesko nr 9_II

pdf ikonaStanowisko nr 10 II

rozszerzenia kompetencji opiekunów medycznych

pdf ikonaStanowisko nr 11 II

wydłużenia terminu na złożenie wniosku o wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO) oraz na dokonanie wpisu z urzędu, usprawnienia działania rejestru BDO oraz zmiany brzmienia art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września

pdf ikonaStanowisko nr 12 II

braku docelowego modelu funkcjonowania publicznego transportu drogowego po 3 grudnia 2019 r.

odpowiedź Min. Infrastruktury na stanowisko nr 12_II

pdf ikonaStanowisko nr 13 II

w sprawie realizacji porozumienia Ministra Zdrowia z porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

pdf ikonaStanowisko nr 14 II

przesunięcia niewykorzystanych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach działań wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wsparcie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Odpowiedź MRiRW na stanowsko nr 14

pdf ikonaStanowisko nr 15 II

roli Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020.

Odpowiedź MRiRW na stanowsko nr 15

pdf ikonaStanowisko nr 16 II

możliwości uwolnienia alokacji środków przyznanych poszczególnym województwom w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Odpowiedź MRiRW na stanowsko nr 16

pdf ikonaStanowisko nr 17 II

konsekwencji finansowych wynikających z diametralnej zmiany interpretacji przepisów dotyczących deklarowania, ustalania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej, które są jednocześnie pracownikami etatowymi tych zakładów oraz nakładania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podmioty lecznicze obowiązku ustalenia i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Odpowiedź MRPiPS na stanowisko nr 17_II

pdf ikonaStanowisko nr 18 II

wzrostu nakładów na kulturę fizyczną w środowiskach wiejskich.

odpowiedź MSiT na stanowisko nr 18_II

pdf ikonaStanowisko nr 19 II

strategii rozwoju energetyki w Polsce.

Odpowiedź Min. Energii na stanowisko nr 19_II

pdf ikonaStanowisko nr 20 II

zmiany zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Odpowiedź MRiRW na stanowsko nr 20
Ramowy program II Konwentu - 25.04.2018 Pokrzywna.pdf