KM Plock

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w drugim półroczu 2018 r.

Stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 2 z dnia 16 listopada 2018

w sprawie polityki informacyjnej na temat wdrażania regionalnych programów operacyjnych (Grupy Marszałków)

pdf ikonaStanowisko nr 3 z dnia 16 listopada 2018

w sprawie przyszłości krajowej i regionalnej polityki rozwoju w kontekście trwających prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 (Grupy Marszałków)

pdf ikonaStanowisko nr 6_II z dnia 21 listopada 2018

w sprawie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych

pdf ikonaStanowisko nr 7_II z dnia 21 listopada 2018

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

pdf ikonaStanowisko nr 8_II z dnia 10 grudnia

w sprawie warunków udostępniania wałów przeciwpowodziowych dla budowy i konserwacji dróg rowerowych oraz związanych z tym opłat

pdf ikonaStanowisko nr 11_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie opieki długoterminowej

pdf ikonaStanowisko nr 12_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w przepisach dotyczących wydawania decyzji zezwalających na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów

pdf ikonaStanowisko nr 13_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie działalności i finansowania Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku

odpowiedz MPIPS na stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 14_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie konsekwencji finansowych dla podmiotów leczniczych wynikających ze zmian zasad płatności zobowiązań ustalanych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

pdf ikonaStanowisko nr 15_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie rozwoju e-Usług dla mieszkańców regionów

pdf ikonaStanowisko nr 16_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu adminitracji rządwej i innych zadań zleconych ustawami

pdf ikonaStanowisko nr 18_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnosć leczniczą poprzez wprowadzenie szczegółowych warunków technicznych dostosowujących obiekty ochrony zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych

pdf ikonaStanowisko nr 9_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie niedofinansowania oraz niedoborów kadrowych i braków w zasobach łóżkowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży

odpowiedz MIiR na stanowisko
odpowiedz MZ na stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 10_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie obciążających pracodawców konsekwencji finansowych, wynikających ze wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

pdf ikonaStanowisko nr 17_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z ochroną powietrza i ochroną środowiska przed hałasem realizowanych przez samorządy województw

odpowiedź na stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 19_II z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego

 

Ramowy program Konwentu - stan na 22.08.2018 r.

Ramowy program Konwentu - stan na 8.10.2018 r.

Ramowy program Konwentu - stan na 11.12.2018 r.